ลูกจ้างทำงานบ้านเสนอ ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียม

Untitled-1

“ก้าวต่อไปในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน ทุกชาติ ทุกภาษา ในประเทศไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมเรียกร้อง 4 ข้อแก้ปัญหา” 

15 มิถุนายน 2557 เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนา แรงงานและอาชีพ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดงานเฉลิมฉลองวันลูกจ้างทำงานบ้านสากลซึ่งตรงกับวันที่ 16 มิถุนายน มีพี่น้องลูกจ้างทำงานบ้านกว่า 160 คนเข้าร่วมงาน ในงานประกอบด้วยการแสดงของพี่น้องเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งมีการเสวนาถึงความคืบหน้าการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย

Untitled-3Untitled-6

ตัวแทนลูกจ้างทำงานบ้านให้ความเห็นว่า ลูกจ้างยังไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดให้ ยังมีลูกจ้างจำนวนมากที่ต้องทำงานโดยไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ และเมื่อพูดถึงวันหยุดประจำปี 6 วัน ลูกจ้างทำงานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติบอกว่า ไม่เคยรู้เลยว่าตนมีสิทธินี้ นอกจากนั้นยังพบว่านายจ้างคนไทยส่วนใหญ่มักไม่ทำตามกฎหมาย ในขณะที่นายจ้างชาวต่างประเทศทำตามกฎหมายมากกว่า เครือข่ายฯ ได้เสนอข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ประกอบด้วย

Untitled-4

1. ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านทุกคนในประเทศไทยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2.ให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าถึงสิทธิประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานประเภทอื่น ๆ

3. ให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน

4. ให้รัฐบาลเร่งให้การรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน
ในการนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอาทิเช่น คุณเอลซ่า รามอส จาก ILO เสนอความก้าวหน้าการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านในต่างประเทศ คุณอนุชน วลัยเสถียร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเสนอเนื้อหาของกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

คุณสุนี ไชยรส คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เสนอว่า ให้กระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุกโดยการขึ้นทะเบียนลูกจ้างทำงานบ้านหรือรวบรวมข้อมูลจากบริษัทนายหน้า แต่ทั้งนี้จะต้องมีการจัดกระบวนการนายหน้าใหม่ไม่ให้มีการหักค่าหัวคิว ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เชิงนโยบาย สุดท้ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสัญญาว่าจะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านอย่างแท้จริงต่อไป

//////////////////////////