ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมจ่อผ่านเข้าวาระ 2 แรงงานค้าน รมว.นั่งบอร์ด

P4031071

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เตรียมสรุปการพิจารณาร่างฯ บรรจุเข้าสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2 ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ฯย้ำแรงงานยังติดใจโครงสร้างใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั่งประธานบอร์ด ถือเป็นการรวบอำนาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมเสนอประกันสังคมต้องเป็นอิสระ บริหารโดยมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. นั้นทางกรรมาธิการฯ ได้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ครม.) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีกว่า 40 มาตรา ซึ่งทางขบวนการแรงงานยังติดใจต่อการที่สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งไม่สนใจต่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ขบวนการแรงงานกับภาคประชาชนที่ร่วมกับคุณวิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานฯได้ล่าลายมือชื่อเสนอเข้าสภาแล้สมาชิกสภาผู้แทนฯไม่รับแล้วโหวตร่างดังกล่าวตกไปอยู่ การที่ตนเองเข้ามานั่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญฯครั้งนี้ด้วยคิดว่า อย่างไรเสียการออกกฎหมายของสภาฯก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้งหมดที่ต้องอยู่ในระบบการคุ้มครอง ในฐานะผู้นำต้องทำหน้าที่ปกป้องสิทธินำเสนอและเฝ้าระวัง การนำเสนอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่การที่เข้ามาเพียงคนเดียวจึงทำอะไรได้ไม่มาก และสิ่งที่ทางคณะกรรมการสมานฉันท์ฯและภาคประชาสังคมติดใจ คือ เรื่องการบริหารประกันสังคมที่ไม่มีโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ รวมถึงความไม่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์ที่ไม่ขยับให้เป็นธรรม และในฐานะเจ้าของเงินส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเอง

P5200010P5200002

“ ช่วงที่กรรมาธิการฯ มีการพิจารณาในวาระที่ 2 มาตรา 8  ซึ่งส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอแปรญัตติ เกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) โดยเสนอให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานบอร์ดสปส.และปลัดกระทรวงแรงงาน, ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนสำนักงบประมาณ เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ สำนักงานประกันสังคม ทำให้ฝ่ายการเมือง มีอำนาจบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยที่มาของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง แม้จะมาจากการเลือกตั้งซึ่งเพิ่มอีกเป็นฝ่ายละ 7 คน แต่สุดท้ายก็ต้องให้รัฐมนตรีแรงงานเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด และยังสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาได้อีก 7 คน เป็นการบริหารในลักษณะไตรภาคี 3 ฝ่ายเหมือนเดิม เพียงแต่อำนาจการบริหารอยู่ในมือนักการเมือง ซึ่งอันนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์ฯไม่เห็นด้วยกับการรวบอำนาจของฝ่ายการเมือง ที่จะเข้ามามีบทบาทแทรกแซงการบริหารกองทุนฯ ” นายชาลี กล่าว

P5200008P5200004

นายชาลี ยังกล่าวอีกว่า ด้วยการประชุมครั้งที่มีการพิจารณามาตรา 8 เรื่องบอร์ดนั้นตนเป็นช่วงที่ตนไม่อยู่ในที่ประชุมเพราะติดภารกิจไปทำหน้าที่ให้กับขบวนการแรงงาน ซึ่งประชุมกรรมาธิการครั้งหน้าจะมีการนำร่างมาดูกันอีกครั้ง ในฐานะผู้เสียสิทธิ และได้รับผลกระทบคงต้องขอปรับแก้และเสนอในส่วนของข้อเสนอแรงงานให้พิจารณาใหม่ด้วย ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ มีเลขาธิการที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่เป็นข้าราชการเช่นปัจจุบัน หรือฝ่ายการเมืองอย่างที่เสนอ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นมืออาชีพ ปราศจากกลุ่มผลประโยชน์ มีการเลือกตัวแทนแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมทุกกลุ่ม ซึ่งปัจุบันการเลือกตั้งตัวแทนยังเป็นคนส่วนน้อยที่เลือก จึงถือว่ายังไม่มีความเป็นตัวแทนผุ้ประกันตนได้

“ทุกวันต้องตอบคำถามสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนที่ตั้งคำถามต่อการประชุม และการรวบอำนาจบริหารของฝ่ายการเมือง ส่วนการพิจารณาในหลายมาตรามีการเพิ่มเติมด้านสิทธิให้มากขึ้น และเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน แต่อย่างไรก็คงต้องมาดูกันอีกครั้ง และคณะกรรมาธิการฯยังไม่ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ของนายเรวัติ อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์เลย ซึ่งคิดว่าคงจะเอามาพิจารณาในครั้งหน้าด้วยเช่นกัน ” นายชาลีกล่าว

P5200012P5200014

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้นั่งเป็นประธานแทนรัฐมนตรีฯ ได้เสนอให้เลขานุการคณะกรรมาธิการฯจัดทำปรับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม และเปรียบเทียบร่างใหม่  ในส่วนของร่างรัฐบาลถือว่าได้ผ่านการประชุมพิจารณาครบทุกมาตราแล้ว ซึ่งครั้งหน้าที่ประชุมจะทำการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมของนายเรวัติ อารีรอบ ด้วยพร้อมกับนำร่างของรัฐบาลมาช่วยกันดูอีกรอบ พิจารณาไปพร้อมกัน ฉะนั้นประชุมครั้งต่อไปใครกรรมาธิการท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมก็เสนอเพื่อให้ร่างกฎหมายครบถ้วนมากขึ้น  ต่อไปประกันสังคมเปลี่ยนเป็นแบบ 3 แบบ ประกอบด้วย แบบที่ 1 ประกันสังคมตามมาตรา 33 แบบที่ 2 ประกันสังคมมาตรา 39 แบบที่ 3 ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อง่ายมากขึ้นการเขียนมาตรา และมีทับ 1 ทับ 2  หรือจัตวา ตรี ต่างชาติอ่านไม่เข้าใจ จะเขียนเรียงมาตรา ตามแบบที่กำหนดไว้ เพื่อให้กฎหมายอ่านง่ายขึ้น ไม่ใช่มีกฎหมายแต่อ่านไม่เข้าใจ อ่านยาก

P4050608

อาจมีการเพิ่มนิยามคำว่านายจ้างลูกจ้างให้กว้างคนที่เขาสมัครใจจะเข้าเป็นผุ้ประกันตนเช่นกรณีคนรับใช้ในบ้านหรือคนทำงานบ้านที่นายจ้างเขาอยากให้ลูกจ้างเขามีสวัสดิการเป็นผู้ประกันตน ก็ให้สมัครเข้ามาเป็นผู้ประกันตนได้ (ดูรายงานการประชุมพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ครม.) และร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ของนายเรวัติ อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ รายงานการประชุมครั้งที่ 1 article_20130404103153, รายงานการประชุมครั้งที่2 article_20130409081235, รายงานการประชุมครั้งที่ 3 article_20130502145638, รายงานการประชุมครั้งที่ 4 article_20130507140514, รายงานการประชุมครั้งที่ 5 article_20130510085155, รายงานการประชุมครั้งที่ 6 article_20130521141924)

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน