วีดีโอ รำลึก สืบสานเจตนารมณ์ บัวลอย

8. copy 30.
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 56 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้ร่วมกันจัดงาน “บ่มเพาะสืบสาน เจตนา บัวลอย” เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติถึงคุณงามความดีที่คุณจรัญ ก่อมขุนทด (บัวลอย) ได้สร้างผลงานและช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในยามเดือดร้อน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีต่อขบวนการแรงงานและผู้นำแรงงานรุ่นต่อๆไป ณ โรงเรียนบ้านบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี