รัฐบาลเตรียมคลอดอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ98

PA070028

ขบวนการแรงงานมีเฮหลังเจรจารองนายกรัฐมนตรี ตอบเตรียมนำเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตุลา56 นี้ ผู้ใช้แรงงานฟิดยังไม่กลับขอนอนทำเนียบ พรุ่งนี้นัดยื่นหนังสือถึงความมั่นคงเช้า พร้อมไปตึกสหประชาชาติ (UN) ยื่นหนังสือILO

7 ตุลาคม 2556 ในวันการทำงานที่มีคุณค่าสากล (World Decent Work Day) ขบวนการแรงงานโดยคณะทำงานผลักดันอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายปฏิบัติการแงงานข้ามชาติ สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน ฯลฯ ประมาณ 2,000 คน ได้รวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเดินเท้ามาทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามรัฐบาลถึงเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรอง

PA070043PA070023

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะทำงานฯได้กล่าวว่า ทางคณะทำงานฯได้มีการมายื่นหนังสือต่อรัฐบาลแล้วล่วงหน้าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม2556 เพื่อให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ 98 โดยได้กำหนดว่ารัฐบาลควรมีการให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับภายใน 1 พฤษภาคม2557 ซึ่งขบวนการแรงงานได้มีการเรียกร้องมานานนับสิบปี “รัฐบาลเกือบทุกชุดได้มีการรับปากว่าจะมีการให้สัตยาบันอนุสัญญา แต่ก็ไม่มีการรับรอง วันนี้ก็หวังกับรัฐบาลชุดนี้ที่ว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่จะให้ความสำคัญต่อข้อเรียกร้องของขบวนการแรงงาน”

นายชาลี ยังกล่าวอีกว่า ข้อกังวลใจอีกอย่างคือ เมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการนำเรื่องอนุสัญญาเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณา และส่งให้กฤษฎีกาตีความว่าอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับเข้ากรอบรัฐธรรมนูญมาตรา 190 หรือไม่นั้น ก็ได้มีการยืนยันจากรัฐบาลที่ผ่านมาว่าไม่เข้ากรอบรัฐธรรมนูญมาตรา 190 แต่เห็นว่ารัฐบาลนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนที่แล้วได้มีการส่งอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับมารอการพิจารณาที่ครม.แล้ว แต่ว่าครม.ยังไม่มีการหยิบยกเข้ามาพิจารณาจนเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่จนบัดนี้

PA070010PA070012

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความเห็นด้วยที่จะมีการนำอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และกำหนดกรอบระยะเวลา กระบวนการที่รัฐบาลจะดำเนินการให้สัตยาบันให้ชัดเจน โดยให้แล้วเสร็จภายใน 1 พฤษภาคม 2556 นั้น รัฐบาลจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคม 2556 และจะตั้งคณะทำงานฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายผู้ใช้แรงงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อผลักดันการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ98 เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

PA070064PA070084

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์ฯได้กล่าวว่า ปัญหาที่รัฐบาลติดและยังไม่มีการยอมรับรองอนุสัญญา ILO ทั้ง 2 ฉบับเป็นเพราะหน่วยความมั่นคงยังมองเรื่องการรวมตัวเป็นเรื่องของปัญหาความมั่นคง อยากให้รัฐบาลคำนึงถึงการที่นายจ้างมีการละเมิดสิทธิแรงงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามอง ว่าประเทศไทยเพิกเฉยต่อต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน และละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเด็นการค้ามนุษย์ที่เป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิพิเศษและถูกกีดกันทางการค้า ทำให้ต้องเสียโอกาส การให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ทั้ง 2 ฉบับจะทำให้การละเมิดสิทธิแรงงานเบาบางลง และรัฐสามารถใช้กลไกองค์กรผู้ใช้แรงงานในการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน