ย้อนอดีตเมื่อวาน เพื่อสานอนาคต

เมื่อวันที่ 9-10  กันยายน  2554   สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ( TAM ) จัดสัมมนาคณะกรรมการและอนุกรรมการร่วมกันทั้ง 9 นิติบุคคล  ณ  สายธารรีสอร์ท  จ. ชลบุรี  เพื่อปรับแนวคิดในการทำงานร่วมกัน เพราะแต่ละนิติบุคคลต่างมีวัฒนธรรมองค์กรและมีที่มาแตกต่างกัน  จึงต้องมีการหลอมรวมทางความคิดเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กร TAM ก้าวเข้าสู่สหภาพอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน โดยช่วงเช้ามีการจัดเสวนา  เรื่อง ย้อนอดีต  เมื่อวันวาน  เพื่อสืบสานอนาคต  ซึ่งมีการเชิญท่านอดีตผู้นำและผู้ก่อตั้งสหภาพฯ  คุณปรุง   ดีสี    คุณวิสุทธิ์    เอี่ยมดีเลิศ เป็นผู้ถ่ายทอดเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่เกิดการจัดตั้งสหภาพฯ เพื่อให้พี่น้องสมาชิกฯ นิติบุคคลที่เข้ามาควบรวม  ได้รู้ประวัติและที่มาขององค์กรว่าเกิดขึ้นได้เพราะองค์ประกอบใดบ้าง  รวมถึงการดำเนินงานของสภาพฯ  ซึ่งมีหลักการดำเนินงานอย่างไรที่ส่งผลให้สภาพฯ  ยืนหยัดได้มาจนถึงทุกวันนี้    

จากนั้นทางประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ  คุณยงยุทธ  เม่นตะเภา   ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายที่ดีและสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตเกี่ยวกับสหภาพอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จอันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งในส่วนขององค์กรและสมาชิกฯ   

การจัดสัมมนาในครั้งนี้  ทางองค์กรมีจุดประสงค์และความคาดหวังเพื่อให้กรรมการบริหารของ TAM ได้ทราบประวัติสหภาพฯ ในยุคก่อตั้ง มีความเข้าใจการบริหารงานขององค์กรเพื่อรักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรไว้อย่างยั่งยืน และเป็นการหลอมรวมจิตใจ สร้างความเป็นพี่เป็นน้องและความสามัคคีในองค์กร และที่สำคัญเพื่อสร้างการเรียนรู้พัฒนาในด้านแนวความคิดและทัศนคติที่ดีของการอยู่ร่วมกัน อันนำไปสู่ความเป็นสหภาพอุตสาหกรรมในอนาคต 

กชกร ขยันกิจ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน