ยื่น 12,567 ชื่อ! เสนอ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555  เครือข่ายแรงงาน นำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายนิสิตนักศึกษาประมาณ 200 คน นำรายชื่อจำนวน 12,567 รายชื่อ เสนอร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงานต่อ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานรัฐสภาคนที่ 2 เพราะที่ผ่านมาแรงงานได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติและ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำให้มีรายได้ต่ำ ไร้สิทธิ ไร้โอกาส ฝ่ายแรงงานจึงจำเป็นต้องริเริ่มให้มีการปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ์ให้สามารถคุ้มครองและเกิดความมั่นคงอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยเนื้อหาสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้จ้างงานและคนทำงานในฐานะหุ้นส่วนสังคมและเศรษฐกิจ  ส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อแรงโดยปราศจาการแทรกแซงและคุกคาม และส่งเสริมการจ้างงานตามหลักการ งานที่มีคุณค่าหรือ Decent work ให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก