กรมสวัสดิฯเน้นมาตรฐานแรงงานครั้งที่ 12 มุ่งธุรกิจไทยสู่อาเซียน

เมื่อวันที่   1 มิถุนายน    สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.) เข้าร่วมงานวันมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)  ครั้งที่ 12  “ มรท มั่นใจ นำแรงงานและธุรกิจไทยสู่ประชาคมอาเซียน ”  ภายในงานมีการมอบหนังสือรับรองมาตรฐานแรงงานไทย : มรท.8001-2553  ให้กับสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย   การเสวนาหัวข้อมาตรฐานแรงงานไทยกับความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน  การบรรยาย 300 บาท กับมาตรฐานแรงงานไทยแรงบันดาลใจ  9 พฤติกรรม  9 สู่ความสำเร็จ  และการจัดการความสุขโมเดล : เป็น อยู่ คือ     โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมการจัดนิทรรศการจากองค์กรต่าง

นายอาทิตย์  อิสโม  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการขจัดอุปสรรคการถูกกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff) ให้แก่ประเทศสมาชิก และ ได้มีการนําเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาเป็นเงื่อนไขหรือข้อกําหนด
การค้ากับประเทศต่างๆในการดําเนินธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการจึงต้องมีการปรับตัว นอกจากจะให้ธุรกิจมีการเติบโตแล้ว  ยังต้องให้มีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นที่จะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมโดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหารองค์กร  ครอบคลุมถึงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน การสนับสนุนเสรีภาพของแรงงานและการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ และในปี2558ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น สถานประกอบการจึงควรเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความได้เปรียบด้วยการดําเนนการด้านมาตรฐานแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านแรงงาน จึงได้จัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทยขึ้น เป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวความคิดที่ว่า  “มรท. มั่นใจ นําแรงงานและธุรกิจไทย  สู่ประชาคมอาเซียน” และจัดให้มีการมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-  2553 ให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้ดําเนินการด้านมาตรฐานแรงงานไทย โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์มาเป็นประธานการมอบใบรับรองดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการสมัครใจปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว นับตั้งแต่ปี2546ที่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจํานวน 1,673 แห่ง และได้รับใบรับรองในปีนี้อีกจํานวน 130 แห่ง 

มงคล  วรรณสุทธิ์  นักสื่อสารแรงงาน สพท. / รายงาน