มติสยท.ในที่ประชุมใหญ่ ผ่านฉลุย สมาชิกรับรองทุกวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 13/2553 ของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท.) วันอาทิตย์ที่ 13มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีสมาชิกจากสหภาพแรงงานต่างๆเข้าร่วม

การประชุมใหญ่ของสหพันธ์แรงงานยานยนต์ในครั้งนี้ มีการแก้ไขข้อบังคับของสหพันธ์ฯถึง 4 ข้อ โดย นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุมเสนอไห้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสหพันธ์ฯ ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการจาก 2 ปี เป็น 3ปี เหตุการณ์เปลี่ยนครั้งนี้ เพื่อต้องการไห้กรรมการของสหพันธ์แรงงานยานยนต์ มีผู้นำในแต่ละองค์กรสมาชิก เข้มแข็ง และทำงานต่อเนื่อง เพื่อไห้บรรลุเป้าหมายที่สหพันธ์แรงงานกำหนด

ประเด็นที่ 2 นำเสนอการแก้ไขข้อบังคับของสหพันธ์ ในการที่สมาชิกสหภาพแรงงานต่างๆ จัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามฯโยบายของสหพันธ์แรงงานยานยนต์ เพื่อไห้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันในปี 2555 สหพันธ์แรงงานยานยนต์จะจัดเก็บค่าบำรุงจากสมาชิก เดิมจาก 2บาทต่อเดือนต่อคน เป็น 3บาทต่อเดือนต่อคน มติที่ประชุมผ่าน ดั้งนั้นรายได้จากค่าบำรุงสมาชิกจะเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ทำไห้การบริหารสหพันธ์แรงงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

 นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์   รายงาน