ภูเก็ตคึกคัก ลูกจ้างนายจ้าง รัฐจับมือจัดงานวันแรงงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม

IMG_9751ผู้ใช้แรงงานภูเก็ต ร่วมกับนายจ้าง และภาครัฐจัดงาน “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดปลุกป่า เก็บขยะ ในวันกรรมกรสากล พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง 14 ข้อหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แรงงาน และพัฒนาจังหวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อรวมพลังรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักและร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานประกอบกิจการเดียวกันหรือไม่ อันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายในจังหวัดภูเก็ตในด้านแรงงาน ซึ่งมีการจัดแข่งขันเก็บขยะ ด้วยปัจจุบันนี้ขยะนั้นมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น จากผู้อยู่อาศัย การท่องเที่ยว และผู้คนที่มาทำงานหากินที่แห่งนี้ เพื่อให้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการขยะอย่างจริงจัง เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะร่วมกันเพราะยิ่งนับวันทวีจำนวนมากขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะยังเหมือนเดิม และจัดให้มีการปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าโกงกาง เพื่อเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำ และให้ผู้คนหันมาร่วมกันใส่ใจ ห่วงใยให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังต่อเนื่องเพราะยิ่งนับวัน ” โลก”ของเรา ยิ่งร้อนขึ้น และร้อนขึ้น ในขณะที่สัดส่วน การตัดทำลาย กับ การปลูกเพิ่ม แตกต่างกันอย่าง มหาศาล โดยกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ นายจ้างจากองค์กรต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วม

Untitled-9IMG_9741

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ ภูเก็ต ในนามผู้แทนสหภาพแรงงาน และลูกจ้างจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นข้อแรงร้อง ประจำปี 2557 ให้กับนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วย โดยเนื้อหาของข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย

1.ขอให้ภาครัฐ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ชนิดเข้าถึง เข้าใจและถึงลูกถึงคน โดยไม่ปล่อยให้ปัญหาบานปลายถึงขั้นปิดถนนกีดขวางการจราจรและประท้วงรายวัน ที่ส่งผลให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดือดร้อนกระทบด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น

2.ขอให้รัฐออกมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือนและในชีวิตประจำวันของผู้ใช้แรงงาน ไม่ให้ปรับราคาสูงขึ้นเกินกว่าต้นทุนที่แท้จริง

3.ขอให้รัฐเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

4.ขอให้รัฐเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตที่ปัจจุบันมีอัตราค่าบริการสูงลิ่ว

5.ขอให้รัฐเร่งรัดจัดทำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแบบ ONE STOP SERVICE ของจังหวัดภูเก็ต

 

6.ขอให้รัฐ เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมทักษะขีดความสามารถในการทำงานและส่งเสริมให้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับลูกจ้างและประชาชนทั่วไป อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย พม่า เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปิดแรงงานเสรี

7.ขอให้รัฐ เร่งรัดปฎิรูปกฎหมาย ว่าด้วยการกระจายอำนาจปกครองสู่ท้องถิ่นให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเขตปกครองพิเศษ เพื่อให้สามารถบริหาร จัดการ พัฒนาพื้นที่ให้ทันกับความเจริญที่เปลี่ยนไปชนิดวันต่อวัน

8.ขอให้รัฐ เร่งรัดจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ โดยให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และสิทธิในการรักษาพยาบาล ตามที่กฎหมายไทยกำหนดอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

9. ขอให้รัฐ ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิ ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

IMG_977410.ขอให้รัฐยุตินโยบายและกฎหมายที่ละเมิดสิทธิแรงงาน กรณีผู้นำสหภาพรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 13 คน และแรงงานในภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งขัดต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

11. ขอให้รัฐสร้างระบบสวัสดิการสังคม มีมาตรการควบคุมราคาสินค้า ค่าบริการสาธารณูปโภค ลดค่าครองชีพ สร้างหลักประกันในการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข การบริการสาธารณะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม

12. ขอให้รัฐยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ จัดตั้งกองทุนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการบริการประชาชนและยุติการแทรกแซงการบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยขาดความเป็นธรรมและขาดธรรมาภิบาล

13.ขอให้รัฐ และรัฐสภาต้องเร่งรัดการปฎิรูประบบประกันสังคม ประกันสุขภาพคนทำงานถ้วนหน้าโครงสร้างการบริหารงานเป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม และ

14.ขอให้รัฐงดนำเข้า และยกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน ไคลโซไทล์ทันทีตามมติ ครม.12 เมษายน

นักสื่อสารแรงงาน ภูเก็ต รายงาน