พัฒนาศักยภาพผู้นำ หวังเข้าใจบทบาททำหน้าที่ป้องสิทธิแรงงาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
voicelabour

เสริมศักยภาพผู้นำสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ สร้างภาวะผู้นำทำงานปกป้องสิทธิ สร้างอำนาจต่อรอง

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ จัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำให้กับสมาชิกและกรรมการสหภาพแรงงานในพื้นที่เพื่อเสริมทักษะให้คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ในการทำงานขององค์กรและเพื่อให้กรรมการสหภาพแรงงานได้รับรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ภาวะการเป็นผู้นำแรงงานในการปกป้องสิทธิแรงงาน และสามารถนำไปสู่การสร้างอำนาจการต่อรองที่เป็นธรรมให้กับสมาชิก และผู้ใช้แรงงานมากขึ้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ 50/ 32 ม. 6 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

นางสาวสงวน  ขุนทรง ผู้ประสานงาน  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ กล่าวว่าเหตุผลที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะต้องการให้ผู้นำของเรามาเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำซึ่งมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่เข้าร่วม โดยจะมีผู้นำรุ่นเก่ามาให้ความรู้กับทุกคนที่เข้ร่วมในวันนี้ คือคุณสุนี  ไชยรส และป้าน้อย ที่จะมาให้ความรู้ในบทบาทการทำงานของกลุ่มอ้อมน้อยที่ผ่านมา และเพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กรของตนและเพื่อขับเคลื่อนของแรงงานต่อไป

นางสุนี  ไชยรส  อดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้กล่าวถึงป้าน้อยที่เป็นผู้นำรุ่นเก่าของกลุ่มอ้อมน้อย และเรียกร้องค่าจ้างโดยการเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ การต่อสู้ในตอนนั้นของป้าน้อยและตนเองก่อนที่จะมีการหนีเข้าป่า มีผู้นำหลายคนที่ต่อสู้และถูกยิงตาย ซึ่งการต่อสู้ในตอนนั้นเข้มข้นมากและอ้อมน้อยก็เป็นพื้นที่มีความเข้มแข็งอย่างมากตอนนั้น การต่อสู้ในสมัยก่อนจะมีพลังมากเพราะเมื่อไปเคลื่อนไหวแล้วไม่มีถอย วันนี้เราต่อสู้กันทุนแต่ต่อไปเราต้องสู้กับราชการในอนาคต

-การจัดตั้งสหภาพแรงงานเราคิดว่าจัดตั้งครบแล้วหรือยัง เราคิดว่าควรขยายสหภาพหรือไม่ หาสหภาพเพิ่มหรือไม่ หากเราจัดตั้งขึ้นก็ต้องหาสมาชิกต้องชักชวนสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

-ผู้นำต้องมีจุดยืนที่มั่นคงต้องไม่ทำงานเฉพาะในองค์กรของตนเอง ต้องทำงานกับชุมชนและสังคมได้ และข้อท้าทายที่สร้างความเข้มแข็งเราต้องไม่อยู่เพียงลำพัง การบริหารจัดการต้องโปร่งใส

นางสาวแตงอ่อน เกาตีระ (ป้าน้อย) อดีตกรรมกรโรงงานทอผ้าเพชรเกษม  กล่าวในสมัยก่อนเราต่อสู้เพื่อปากท้องและเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯเราไปนอนค้างกัน 8 คืน กับ 7 วัน มีคนงานเข้าร่วมหมื่นกว่าคน เป็นผู้นำรุ่นปี  2516 อยู่ในสหภาพอ้อมน้อย และเรียกร้องให้ได้ค่าจ้างเป็น 25 บาท ในปี 2518 และนายจ้างเอาเปรียบทำให้ทุกคนเดือดร้อนมาก ทำให้คนงานที่มีครอบครัวอยู่ลำบากเราจึงต้องออกไปเรียกร้อง และเงินที่ราชการได้รับก็มาจากภาษีของประชาชน การมีสหภาพแรงงานเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้คนงานมีพลังในการต่อสู้ จึงอยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพฯเพื่อมีพลังในการต่อสู้การเรียกร้องของคนงาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
voicelabour

จากนั้น นางสุนี  ไชยรส  เริ่มกระบวนการโดยให้ผู้เข้าร่วมเขียนความรู้สึกของตนเองที่เข้ามาเป็นกรรมการสหภาพฯ

ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเขียนความรู้สึกของตนเองที่เข้ามาเป็นกรรมการสหภาพฯ

1.ไม่ต้องการเห็นคนงานถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบจากการจ้างงาน

2.ต้องการเป็นตัวแทนในการพูดคุยเจรจาต่อรองกับบริษัท เรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ

3.ต้องการเข้ามาช่วยงานของสหภาพฯ

4.ต้องการเรียนรู้กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนงาน

ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  เป็นผู้นำสหภาพฯที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

-ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวออกไปอบรมข้างนอก  -โปร่งใสเรื่องการใช้เงิน  -ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  -ต้องอดทนฟังคำวิจารณ์  -กล้าแสดงออก  -ต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  -ไม่เผด็จการ  -ต้องเข้าใจสมาชิก

คุณสมบัติที่ไม่ดีของผู้นำ ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็น

– ไม่เสียสละเวลา  -ไม่ออกไปศึกษาหาความรู้อบรมข้างนอก  -ไม่โปร่งใสเรื่องการใช้เงิน  -ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

-ไม่มีความอดทนและไม่รับฟังฟังคำวิจารณ์  -ไม่กล้าแสดงออก  -ไม่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  -เผด็จการ –ไม่เข้าใจสมาชิก

นายทวีป  กาญจนวงค์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวถึงหลักการเป็นผู้นำ

1.ผู้นำต้องมีเป้าหมาย มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้นำ ต้องมีความเพียรพยายาม ต้องเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาและต้องศึกษาไตร่ตรอง

2.ผู้นำต้องเสียสละเวลาส่วนตัว ประโยชน์ส่วนตัว ต้องมีเวลาให้กับส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและอุดมการณ์ต้องไม่หย่อนยาน

3.ผู้นำต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4.ผู้นำต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีหลักธรรมาภิบาล

5.ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นตัวอย่างที่ดี

6.ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

7.ผู้นำต้องมีความรอบรู้ ต้องขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ และกล้าที่จะซักถามเพราะทุกวันนี้เราต้องสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสาร หากมีการอบรมที่ไหนเราต้องไปเพื่อให้รับรู้

8.ผู้นำต้องไม่ทำตัวเป็นนาย ต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันทุกกรณี

9.ผู้นำต้องมีความสุขุมรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทย  กล่าวถึงการทำงานของผู้นำไม่สามารถติดสินใจเพียงลำพังได้ต้องนำเข้าในที่ประชุมของสหภาพฯหรือของกลุ่มก่อน  และหากเป็นเรื่องของส่วนรวมต้องพูดคุยกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน และหากเราไม่รู้ก็ต้องปรึกษากับผู้รู้เพื่อให้ได้ความชัดเจนและเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร หากเราคิดเองตัดสินใจก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และในฐานะที่เราอาสามาเป็นผู้นำเราต้องรู้มากกว่าสมาชิกเพื่อให้สามารถตอบคำถามของสมาชิกได้ หากสมาชิกอยากรู้เรื่องกฎหมาย เราต้องสามารถตอบคำถามสมาชิกได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเราต้องขยันอ่านหนังสือ หรือข่าวสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ผู้นำต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความหนักแน่น ต้องข้ามผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมให้ได้ และการที่ทุกคนมาร่วมในวันนี้เราต้องนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่