พรุ่งนี้ คสรท.นัดเครือข่ายแรงงานร่วมเข็นหมื่นชื่อเสนอร่าง กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการ

22 ส.ค.(พรุ่งนี้)คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงาน โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 163 บัญญัติว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แห่งรัฐธรรมนูญนี้”

นายชาลี ลอยสูง ประธานคสรท.กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงานฉบับนี้ มีหลักการและสาระที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการอันเป็นสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยอมรับของนานาอารยะประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่คนทำงานและผู้จ้างงานสามารถทำงานร่วมกันด้วยความพอใจ อย่างสันติสุข และต่างได้รับความเป็นธรรม และที่สำคัญคือสามารถนำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค
 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการและสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมทำข่าวการเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงาน ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2555 ดังกำหนดการต่อไปนี้ 
 
เวลา 09.00 น. ตั้งริ้วขบวนที่ลานพระบรมรูปทรงม้า 
เวลา 09.30 น. เคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้า มายังหน้ารัฐสภา 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ยื่นร่างกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการแรงงาน ต่อประธานรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กทม.
 
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน