ฝาจีบสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานจัดงานวันครอบครัวหลังจากขาดหายไปกว่า 15ปี

หลังจากสหภาพแรงงานผู้ปฎิบัติงานฝาจีบได้มีการเจรจาข้อตกลงเปลี่ยนสภาพการจ้าง ปี พศ.2552 ในขั้นตอนการเจรจาทั้ง 2 ฝ่ายได้มีกล่าวถึง การสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน และจิตสำนึกรักองค์กร ได้มีความเห็นตรงกันว่าควรหาวิธีการเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้ผ่อนคลายจากการที่ได้ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคนานับ จนบริษัทยืนหยัดมาถึง 40 ปี โดยการกำหนดให้วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 เป็นวันครอบครัว ด้วยการจัดงาน และให้พนักงานนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ภายในงานมีโครงการ จูงน้องชมโรงงาน จิตรกรน้อย แฟมารี่แฟนตาเซีย จัดบู๊ท กิจกรรมของพนักงาน รวมทั้งบุ๊ท ความปลอดภัย โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลดดภัยให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้ง สหภาพแรงงานผู้ปฎิบัติงานฝาจีบ แผนก ความปลอดภัย และชมรมชาวฝาจีบ เพื่อให้พนักงานได้ระลึกถึงประเพณีปฎิบัติเก่าๆที่ได้ห่างหายไป ด้วยทุกฝ่ายยังเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวช่วยให้พนักงานมีมุมมองต่อองค์กรในทางที่ดีขึ้น  เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนทำให้พนักงานขาดความเชื่อมั่นองค์กร และไม่ให้ความสำคัญต่อองค์กร ถึงแม้บริษัทเองจะพยายามจัดกิจกรรมให้อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยมีขีดจำกัดในการจัดกิจกรรมทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเท่าที่ควร จนเกิดความแตกต่างในทางปฎบัติ 
 
จากการพูดคุยกันหลายฝ่ายจนที่สุดก็กลายมาเป็น การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ถึงแม้ว่าระหว่างการพูดคุย จะมีความเห็นที่ต่างกัน แต่ที่สุดแล้วทุกอย่างก็ลงตัวเป็น  วันครอบครัวฝาจีบ 
 
ทั้งนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอปรับสภาพการจ้างใหม่โดยสหภาพแรงงานผู้ปฎิบัติงานฝาจีบ โดยมีความคืบหน้าเรื่องข้อเรียกร้อง วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553มีข้อสรุปดังนี้
 
ข้อที่ 1 ขอให้บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานขอเปลี่ยนผลัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี โดยไม่เสียสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลการมาทำงานเต็มสมบูรณ์ บริษัทฯ พิจารณา ตามสภาพการจ้างเดิม คือ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 6 วัน แต่ให้เพิ่ม เงื่อนใข เรื่องสิทธิการได้รับ คือ ถ้าเปลี่ยนเกินจำนวน 2 ครั้ง ในช่วงใหนก็ให้เสียสิทธิเฉพาะช่วงนั้น  (สภาพการจ้างเดิมจ่ายเงินรางวัลการมาทำงานเต็ม
สมบูรณ์ทุก 3 เดือน ครั้งละ 12.5 % ของเงินเดือนปัจจุบัน)
 
ข้อที่ 2 ขอให้บริษํทฯ ให้เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ บิดา มารดา ของพนักงาน คู่สมรส และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 10000 บาท บริษํทฯ พิจารณาเพิ่มให้เป็น 5000 บาท (เดิม 3500 บาท)
 
ข้อที่ 3 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินรางวัลการมาทำงาน 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดการจ่ายดังนี้ จ่าย 16% ของเงินเดือน จำนวน 5 ครั้ง จ่าย  20% ของเงินเดือน จำนวน 1 ครั้ง บริษัทฯ พิจารณา ให้ใช้สภาพการจ้างเดิม( จ่าย 3 เดือนต่อครั้งๆละ12.5% ของเงินเดือน)
 
ข้อที่ 4 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชั้น ดังนี้ ประถมศึกษาที่ 1-6 จำนวน 1750 บาท มัธยมศึกษาที่ 1-3 จำนวน  2550 บาท และมัธยมศึกษาที่ 4-6 (ปวช 1-3)   จำนวน 3250 บาท บริษัทฯ พิจารณา ให้ใช้สภาพการจ้างเดิม คือ ประถมศึกษาที่ 1-6  จำนวน 1250 บาท มัธยมศึกษาที่ 1-3 จำนวน 2050 บาท และมัธยมศึกษาที่ 4-6 (ปวช 1-3)   จำนวน 2750 บาท
 
ข้อที่ 5 ขอให้บริษัทฯ กำหนดวันครบเกษียณอายุของพนักงานเป็นวันสุดท้ายการทำงานของปีปฎิทินที่อายุครบเกษียณ บริษัทฯ พิจารณาให้ใช่สภาพการจ้างเดิม (เกษียณ เมื่ออายุครบ 55 ปี ตรงกับวันครบรอบวันเกิด)
ข้อที่ 6 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) พศ. 2553 ให้กับพนักงานทุกคน เป็นจำนวน 3.2 เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้าย บริษัทฯ พิจารณาเบื้องต้น ควรจะได้ไม่น้อกว่าปีที่ผ่านมาแต่ไม่ควรเกินปีที่ผ่านมามากนัก (ปีที่ผ่านมา 2.6 เท่า)
 
ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้นัดวันเจรจา ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 
 
นายธัญญา สายสิน นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานปทุมธานี รายงาน