“ผู้ใช้แรงงานฯระยอง” ยื่นหนังสือหาความเป็นธรรม

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554  คณะทำงานแรงงานกลุ่มบ่อวินสัมพันธ์  นำโดยประธานที่ปรึกษาคณะทำงานกลุ่ม ฯ  นายจรัญ กล่อมขุนทด นายเสมา สืบตระกูลและประธานคณะทำงานกลุ่มฯ นายชัยวิวัฒน์  อุ่นทะยา ได้พาตัวแทนพนักงานบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง เข้าร้องทุกข์กับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เรื่องนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยอ้างข้อกล่าวหามีจำนวน 12 ข้อ ดังนี้ 1.สร้างความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  2.ยุยงให้เกิดความแตกแยก  3. ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 4. ทำลายความหวัง ความก้าวหน้าของเพื่อนพนักงานและบริษัทฯ 5. พูดจาให้ร้ายบริษัทฯ  6. สร้างเรื่องเพื่อทำให้พนักงานเกิดความระแวงต่อกัน 7. แสดงกิริยา วาจา ก้าวร้าว 8. ทัศนคติไม่ดี คิดร้ายต่อบริษัทฯ 9. ไม่ร่วมแรงร่วมใจ 10.ประพฤติตนไม่เหมาะสม 11. ไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อไป 12. ชิ้นส่วนลดลงทำให้ไม่สามารถผลิตงานได้  แต่ในส่วนของพนักงานเห็นว่า ปีนี้ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นแต่บริษัทฯยังจ่ายเงินโบนัสเท่าเดิมคือ 2.7 เดือนโดยมีการตัดเกรดทำให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ จึงยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้เพิ่มเงินโบนัสมากกว่าปีที่แล้ว

โดยยื่นเมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554 มีผู้สนับสนุนข้อเรียกร้อง 274 คน ผลการเจรจา ทางบริษัทฯจะชี้แจง ให้พนักงานทุกคนทราบ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 17.30 น. โดยพร้อมเพียงกันที่โรงอาหาร แต่ทางบริษัทฯได้ เรียกพนักงานแต่ละแผนกไปชี้แจง พร้อมทั้งให้เซ็นยอมรับโบนัส โดยไม่ได้เจรจากับตัวแทนพนักงาน ต่อมาบริษัทฯได้เลิกจ้างตัวแทนพนักงานจำนวน 54 คน  โดยมีสาเหตุการเลิกจ้าง ทั้งหมด 12 ข้อตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงนำพามาสู่การเลิกจ้างพนักงานจำนวน 54 คนดังกล่าว

เมื่อเวลา 16.00 น. นายชาลี  ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  นายยงยุทธ เม่นตะเภาประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้พาตัวแทนพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 17 คน ได้ยื่นหนังสือต่อ นายอิทธิพล  แผ่นเงิน ที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทำการแทน พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

นายอำพล   สนมศรี หนึ่งในพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง กล่าวว่า ” พนักงานทุกคนทุ่มเททำงานให้กับบริษัทฯ เพียงหวังในสิ่งที่บริษัทฯจะจ่ายเป็นค่าจ้างและโบนัสตามผลงานที่พนักงานแต่ละคนพึ่งปฏิบัติ แต่สุดท้ายแล้วต้องโดนเลิกจ้างก่อน จึงรู้สึกน้อยใจที่บริษัทไม่เห็นคุณค่าการทำงานของพนักงาน หวังแต่ผลกำไร ไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน วันนี้จึงมาร้องเรียน และหวังให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้ได้กลับเข้าทำงานโดยเร็ว  เพราะสุดท้ายแล้วพนักงานอยากเป็นพนักงานของบริษัทฯเหมือนเดิม ไม่อยากไปทำงานงานที่อื่น และในตอนนี้พนักงานมีตวามเดือดร้อนมาก”

นายอิทธิพล  แผ่นเงิน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ กล่าวว่า “จะรับไว้แทน ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการฯ  และจะรีบดำเนินการ สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล เจ้าหน้าที่สวัสดิการฯ ต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลือ และคุ้มครองให้คนงานที่เป็นตัวแทนในการเจรจาจะต้องไม่ถูกเลิกจ้างเพราะการเจรจาเป็นสิทธิพื้นฐานของคนงาน

จากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นทำให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างได้รับความเดือดร้อนจึงต้องเรียกร้องเพื่อขอความเป็นธรรม ดังนี้

1.ให้บริษัทฯรับพนักงานทั้งหมดที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานเดิมโดยไม่มีการเอาผิดใดๆทั้งสิ้นกับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

2.ให้บริษัทฯยอมรับการมีสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ

3.ให้บริษัทฯปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 (ฉบับแก้ไข)

3.1 ลาป่วย 1 วัน ต้องไม่มีใบรับรองแพทย์

3.2 ให้จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยต้องได้มาตรฐาน เพราะมีพนักงานบางส่วนทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

3.3 ให้จัดสถานที่ทำงานเฉพาะสำหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยให้ปฏิบัติงานในส่วนเดียวกันกับฝ่ายผลิต

3.4 ไม่ให้บริษัทฯบังคับพนักงานทำงานล่วงเวลา

3.5 ให้จัดห้องพยาบาลให้เพียงพอ และจัดพยาบาล และหมอให้ตามที่กฏหมายกำหนด

ดังนั้นพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจึงได้ร้องเรียนมายังท่านและองค์กรของท่านเพื่อดำเนินการให้บริษัทฯได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อเกิดความเป็นธรรม

บริษัท ริโก้แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 7/152 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  21140  นายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่น มีพนักงานประมาณ 724 คน  เป็นบริษัท  ผลิตเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งขายไปยัง  ทวีปเอเชีย  ทวีปยุโรป และอเมริกา  และทวีปเอเชีย ในปีนี้บริษัทมียอดการผลิตเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯจ่ายเงินโบนัสเท่าเดิม 2.7 เดือน โดยมีการตัดเกรดทำให้พนักงานไม่พอใจ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานออกมายื่นข้อเรียกร้องและสวัสดิการให้กับตัวของพนักงานเอง

ขณะเดียวกันในระหว่างที่ตัวแทนพนักงานอยู่ในช่วงของการเจรจา นายจ้างไม่มีสิทธิเลิกจ้างตัวแทนเจรจา

นายอำนวย  บุญจันทร์  นักสื่อสารแรงงานศูนย์ ระยอง-ชลบุรีรายงาน