ผู้ใช้แรงงานสระบุรีหนุนรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 78 และ 98 หวังเป็นของขวัญวันแรงงานปี 57

Untitled-1เมื่อวันที่  7   ตุลาคม 2556    กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ร่วมด้วยนักศึกษาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ( ILO)ฉบับที่  87  และ  98  ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม และเจรจาต่อรอง  โดยมีผู้ใช้แรงงานในพื้นที่เข้าร่วมเดินขบวนกว่า  200   คน   ถือมีว่าผู้เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากับกิจกรรมที่ไม่ใช่วันหยุด

ส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากการจัดคาราวานรณรงค์ “ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องรับรองสิทธิการรวมตัวและสิทธิการเจรจาต่อรองของคนงาน ”  ที่มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่  25   กันยายน   2556      ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญในอนุสัญญา ILO ฉบับที่  87 และ 98   มากขึ้น   ประกอบกับช่วงเวลา  4  – 5   เดือนที่ผ่านมาลูกจ้างในพื้นที่มีการยื่นข้อเรียกร้องและถูกนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวน      การเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นผู้ก่อการในการจัดตั้งสหภาพแรงงานในพื้นที่

ถึงแม้ในวันดังกล่าวรัฐบาลจะยังไม่รับรองอนุสัญญา  ILOฉบับที่  87 และ 98     แต่ได้เชิญตัวแทนของผู้ใช้แรงงานจากกลุ่มต่างๆเข้าร่วมหารือในการกำหนดแนวทางร่วมกับผู้แทนฝ่ายรัฐบาล โดยกำหนดกรอบเวลา ขั้นตอนที่รัฐบาลจะดำเนินการให้สัตยาบันให้ชัดเจน โดยขอให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2557                                                                                                                         

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรีรายงาน