ผู้หญิงกับยุคโลกาภิวัฒน์

โดย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ

ในอดีตผู้หญิงเป็นเพศที่มีบทบาทน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็ย่อมได้ เพราะในอดีตแนวความคิดที่ปลูกฝังมาช้านานนั้น ทำให้ผู้หญิงจะต้องอยู่กับบ้านเป็นแม่บ้านแม่เรือน ต้องเป็นช้างเท้าหลัง เป็นผู้ตามไม่แสดงความคิดเห็นใดๆในทุกเรื่อง ผู้หญิงในอดีตถูกมองว่าเป็นเพียงเพศที่อ่อนแอและต้องอ่อนหวานสวยงามเท่านั้น

แต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าผู้หญิงได้ออกมามีบทบาทมากขึ้นในสังคม การเมือง แรงงาน ผู้บริหารหรือสาขาอาชีพอื่นๆ  รวมถึงกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแต่มีบทบาท และได้รับการยอมรับมากขึ้น ในฐานะผู้นำเช่นในกระบวนการแรงงานในปัจจุบัน คุณ วิไลวรรณ แช่เตีย ได้รับการไว้วางใจให้เป็นประธานสมานฉันท์แรงงานไทยถึง 2สมัย และนี่คือ ภาพสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสอดคล้องการการดำเนินชีวิตตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัฒน์  ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่า แนวความคิดของคนในสังคมเริ่มมองผู้หญิงในยุคนี้อีกมุมคือความสามารถ ความรู้ การศึกษา ความเท่าเทียมเสมอภาค จนทำไห้มีผู้หญิงเก่งๆมีทั่วทุกมุมโลก ทุกสาขาอาชีพ

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว ทางด้านครอบครัวก็ตามมาด้วยเหมือนกัน เมื่อสมัยอดีต งานบ้าน งานเรือนต้องเป็นงานของผู้หญิงเท่านั้น แต่ปัจจุบันเมื่อเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง งานบ้านที่ว่านี้ผู้ชายสามารถ ช่วยกันทำได้ เพราะนอกจากที่ทำงานให้เสร็จเร็วแล้วถือว่า เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว แน่นอนที่สุดปัจจุบันที่จะต้องทำงานแข่งกับเวลาการช่วยเหลือกันระหว่างชายหญิงในการทำงาน โดยไม่กฎเกณฑ์ที่ไม่แน่นอนจะทำให้การอยู่รวมกัน แบบผาสุก  ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันกันสูงกับสังคมรอบข้าง ถ้าหากผู้ชายมองว่าผู้หญิงเป็นแค่ช้างเท้าหลังนั้นถือว่าคิดผิด การให้เกียรติให้โอกาสผู้หญิงพิสูจน์ความสามารถของเขาเหล่านั้น คุณๆผู้ชายทั้งหลายก็จะได้คู่ครองที่ เก่ง ฉลาดรอบด้านสามารถที่จะช่วยคิดช่วยสร้างอนาคตที่ดีได้  หากผู้หญิงในยุคนี้มีแต่ความสวย เป็นแค่แม่บ้าน แม่เรือน จะยืนอยู่ในสังคม และจะก้าวทันโลกในยุคนี้ได้อย่างไร

////////////////////////////////////////////////////////////