ผู้ป่วยจากการเลี้ยงไก่ในระบบเกษตรพันธสัญญา ร้อง! รัฐเร่งตรวจสอบ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่มีปัญหาสุขภาพจากการทำการผลิตภายใต้ระบบพันธสัญญา  ได้เสนอให้รัฐเร่งตรวจสอบอาหารที่บริษัทส่งให้กับเกษตรกรว่ามีสารอันตรายปนเปื้อนหรือไม่  พร้อมเสนอให้รัฐต้องหาทางแก้ไข

เมื่อวันที่  27-28  กรกฎาคม  2554  ณ  ตำบลน้ำแพร่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  เกษตรกรที่เดือดร้อนจากการทำการผลิตภายใต้ระบบพันธสัญญาในหลายภูมิภาค  ได้เดินทางมาประชุมเพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหา  ข้อเสนอในการแก้ปัญหา  และนำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน  ภายใต้ชื่อ  “เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา”  เพราะว่า  เกษตรกรได้เผชิญกับปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุน  และนำไปสู่ปัญหาอีกหลายเรื่อง  และปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกกล่าวถึง

คุณละออง  จันทร์อุไร  เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่  จังหวัดลพบุรี  หนึ่งในคณะกรรมการประสานงานผู้เลี้ยงไก่ของเครือข่ายฯ  ซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนังจากการให้อาหารไก่ในช่วงของขั้นตอนการผลิตแต่ละรอบ  โดยเล่าว่า  พอถึงช่วงที่ต้องเลี้ยงไก่ในแต่ละรุ่น  เมื่อให้อาหารไก่  อาการของโรคนี้จะเกิดขึ้น  และหายไปเมื่อหยุดทำการผลิต  นอกจากนั้นยังมีข้อสงสัยว่า  อาหารที่ให้ไก่มีสารพิษปนเปื้อนหรือไม่  อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ  อีกทั้งยังแสดงความเป็นห่วงผู้บริโภคที่อาจจะได้รับอันตรายต่อสุขภาพ  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อผลักดันให้รัฐตรวจสอบและแก้ปัญหาต่อไป

ชัชรินทร์ ชัยดี นักสื่อสารเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน