ผู้ประกันตนสระบุรี เสนอเพิ่มสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมมากขึ้น

เมื่อวันที่   22  กันยายน   2555    เวลา   08.00  น.   นางสาวธนพร  วิจันทร์  และ  นางสาวสวรรยา   ผดาวัลย์  ฝ่ายวิชาการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้เข้ามาจัดกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม  7  กรณี ให้กับลูกจ้างบริษัทสหกิจิศาล จำกัด   โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์      ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้จัดกลุ่มศึกษาให้กับลูกจ้างทั้งหมด    4   รุ่น     รุ่นละ   2   ชั่วโมงมีผู้เข้าร่วมรุ่นละ    12 – 15  คน    รวม   60   คน

นางสาวธนพร    วิจันทร์   เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กล่าวว่า    การจัดกลุ่มศึกษาในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของผู้ประกันตนในการเข้าถึงสิทธิประกันสังคม   เพื่อนำปัญหาของผู้ประกันตนไปนำเสนอและแก้ไข  พ.ร.บ. ประกันสังคม  ซึ่งขณะนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในที่ประชุมสภาแต่อยู่ในระเบียบวาระที่  50      การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ต้องอาศัยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบถึงจะแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 

ด้านนางสาวนงนุช   ไกรศาสตร์   เลขาธิการสหภาพแรงงานสหกิจวิศาล   “  การจัดการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้นำแรงงานในพื้นที่เข้ามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาภายในบริษัทฯ  ซึ่งเป็นผลมาจากสหภาพแรงงานได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง   ซึ่งทางนายจ้างโดยนายโนบูโยชิ    มิยาเกะ   กรรมการผู้จัดการบริษัทสหกิจวิศาล       ได้เล็งเห็นความสำคัญและอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม  7  กรณี โดยอนุญาตให้เข้าร่วมในเวลาทำงาน

จากการจัดกลุ่มศึกษาในครั้งนี้   ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  ประกันสังคม  ดังนี้

–          ได้รับการคุ้มครองทุกกรณีตั้งแต่วันแรกที่เข้าเป็นลูกจ้าง    หรือ  อย่างน้อยส่งเงินครบ  1  เดือน

–          ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

–          ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้  100%  ตามใบรับรองแพทย์

–          เพิ่มเพดานการส่งเงินสมทบจากเดิม  15,000   เป็น  30,000   บาท

–          ผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะเลือกรับเงิน บำเหน็จหรือบำนาญได้

–          หากไม่มีทายาทให้ผู้ประกันสามารถมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ผู้ประกันตนอุปการะได้ 

–          ให้เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ   600  บาทเป็น  1,500  บาท  เป็นระยะเวลา   18  ปี

–          สามารถได้รับการรักษาด้านทันตกรรม  โดยไม่ต้องกำหนดครั้ง  ในวงเงิน  800  บาท

–          เพิ่มเงินค่าทำศพเดิม  40,000  บาท  เป็น  120,000  บาท

–          ผู้ประกันสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนประกันสังคมได้  โดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคาร

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี    รายงาน