ผู้นำแรงงานเสริมทักษะผลิตสื่อ เขียนข่าวและตัดต่อวิดีโอ

8-9 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ จ.ปทุมธานี มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท (FES.) จัดฝึกอบรมการสื่อสารขององค์กรแรงงาน  หัวข้อเรื่อง  ทักษะการเขียนข่าวเบื้องต้นและการตัดต่อวิดีโอสำหรับนักสหภาพแรงงาน โดยมีนายวิชัย นราไพบูลย์ และนางสาววาสนา ลำดี ทีมวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมาจากกลุ่มสหภาพแรงงานรังสิตและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง สหภาพแรงงานในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 15 คน

DSCN8934 DSCN8742

นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวว่าการจัดอบรมรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ทที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารขององค์กรแรงงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สหภาพแรงงานควรจะต้องสื่อสารกับสมาชิกได้อย่างถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร รวมทั้งการสื่อสารกับองค์กรภายนอก การสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ควรระวังคือการถูกฟ้องร้อง เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียที่เป็นปัญหาอยู่คือ การที่คนงานโพสต์ข้อความโดยไม่ระมัดระวังโดนฟ้องมาแล้วหลายกรณี ซึ่งการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนตามแบบวิธีของสื่อมวลชน

DSCN8757 DSCN8745

ในการฝึกอบรมเริ่มจากระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมถึงปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร ซึ่งพบว่ามีปัญหาคล้ายๆกันโดยสรุปปัญหาการสื่อสารขององค์กรแรงงานพบว่า ยังขาดคนที่สนใจและทำงานสื่อสาร ยังขาดทักษะการสื่อสาร ไม่รู้เทคนิคการทำงานสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร ขาดการสื่อสารกับสมาชิก นายจ้างปิดกั้นระบบการสื่อต่อสมาชิก ผู้นำขาดความรู้ความเข้าใจตอบสนองความอยากรู้ของสมาชิกไม่ได้ ขาดเครื่องมือการสื่อสารที่มี คือมีอุปกรณ์ มีเว็ปไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ อีเมล์ ติดบอร์ด และสื่อสารรายบุคคล แต่ยังไม่สามารถทำความเข้าใจกับสมาชิกได้ และยังไม่สามารถสื่อสารกับสังคมได้

ต่อจากนั้นเป็นกระบวนการอบรมการเขียนข่าวเบื้องต้นตามหลักการเขียนข่าวให้ครบถ้วนองค์ประกอบของการเขียนข่าว คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร ส่วนการตัดต่อวิดีโอเป็นการให้รู้วิธีและการใช้โปรแกรม ขั้นตอนการผลิตวิดีโอ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมฝึกเขียนข่าวและฝึกตัดต่อวิดีโอตามที่เรียนได้มา

DSCN8938DSCN8926

“ การได้มาอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์มากทำให้เราได้ความรู้เทคนิคการเขียนข่าวได้อย่างถูกต้องการเรียบเรียงข้อมูลไม่ให้สับสนอ่านเข้าใจง่าย และยังทำให้เราเห็นช่องทางการทำงานกับสื่อทำอย่างไรสื่อถึงจะสนใจเรื่องราวของเรา ทำให้เขามาทำข่าวให้เรา ส่วนการตัดต่อวิดีโอก็มีความสำคัญเป็นภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีกิจกรรมขอสหภาพก็จะสามารถนำมาตัดต่อ และฉายให้สมาชิกดูได้เป็นการบันทึกประวัติกิจกรรมของสหภาพได้ด้วย หลังจากนี้ก็จะนำความรู้ที่ได้ไปทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในองค์กรและสมาชิก เช่น แผ่นพับ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ” นางสาวอติกานต์ เมืองยศ จากสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซ์พี กล่าว

 

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน