ผู้นำแรงงานหญิงอยากให้นายกหญิงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมระดับนโยบาย

โดย กชกร   ขยันกิจ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ
นางนลิน อ่ำสวัสดิ์ ประธานสหภาพทุงไทย  แฟชั่น  การ์เม้นท์ และตำแหน่งเหรัญญิก  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ ว่า ด้านการเมือง  เรื่องของการมีนายกหญิงคนแรกของประเทศ  มีมุมมองและแนวคิดที่ รู้สึกดีใจ  ที่ประเทศไทยได้มีนายกหญิง  เพราะเป็นการประกาศให้นานาประเทศได้เห็นถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน  ในสังคมไทย  และเป็นการเปิดมุมมองใหม่  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีความ สามารถทำได้  โดยได้รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้นในยุคปัจจุบัน    และมั่นใจว่าผู้หญิงต้องทำได้ดีและมีเปอร์เซ็นต์ที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  เพราะเพศหญิงเป็นเพศที่มีความอดทนสูง  และเป็นเพศที่มีทั้งความเข้มแข็ง  และอ่อนโยนรวมถึงความละเอียดรอบครอบ
 
สิ่งที่อยากเห็นและอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทำอย่างเร่งด่วน คือ อยากให้รัฐบาลชุดนี้มีการผลักดันและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมในโครงสร้างของคณะกรรมการไตรภาคีต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.)  และตำแหน่งที่มีความสำคัญในกระทรวง  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนในการนำเสนอปัญหาของผู้หญิง  ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สิทธิที่เท่าเทียม  และระบบประกันสังคม  ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในการดูแลผู้หญิง  และผู้ประกันตนทั่วไป และอยากให้รัฐบาลได้จัดกิจกรรมให้กับผู้หญิง  เพื่อยกระดับให้เห็นถึงความสำคัญของผู้หญิง  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมโยง
 
ส่วนความเห็นด้านนโยบายเรื่อง ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท  ก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วย  เพราะอยากให้ศึกษาความเป็นไปได้และผลดีผลเสียของแต่ละประเภทของกิจการด้วย  เพราะอย่างที่ดิฉันสังกัดอยู่ก็เป็นในส่วนของการ์เม้นท์  ซึ่งถ้าปรับขึ้นเยอะแล้วก็มีสิทธิ์ที่เขาจะย้ายฐานการผลิตได้ง่าย  ซึ่งอาจจะทำให้คนงานต้องตกงานมากขึ้นก็ได้หากไม่มีการศึกษาอย่างรอบครอบ  คือโดยสรุป  ก็อยากให้ปรับขึ้นเพื่อรองรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน  แต่อยากให้ปรับแบบขั้นบันได  คือยกระดับคนเก่าด้วยปรับทั้งโครงสร้างค่อย ๆ ปรับ
//////////////////////////////////////