ผลการเลือกตั้งผู้แทนไตรภาคี สังกัด ก.แรงงาน54

ผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน ปี 2554

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00– 15.00 น. ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน (เขตภาค 10กรุงเทพมหานคร) จำนวน 6 คณะ โดยเป็นการจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง10เขตภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 3 คณะ และสังกัดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 3 คณะ  ซึ่งมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสมชาย วงษ์ทอง) เป็นประธานฝ่ายอำนวยการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งรวมทั้ง 10 เขตภาคทั่วประเทศ (ลพบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพฯ) มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศ ฝ่ายนายจ้าง 98 คน จากบัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 67.12 ฝ่ายลูกจ้าง 696 คนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 772 คน คิดเป็นร้อยละ 90.16  (การนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 21.00 น.) ปรากฏผล ดังนี้

1.  คณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

             1.1 คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน   (ฝ่ายละ 5 คน) ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

                    ฝ่ายนายจ้าง

ลำดับที่ 1นางรัตนา เซี่ยงฉิน  ลำดับที่ 2 นางสาวธารีรัตน์ จริยขจรพัฒน์ ลำดับที่ 3 นายสรัลวิชญ์ ศานติยานนท์ 

ลำดับที่ 4  นายปรัชญา หงสกุล  ลำดับที่ 5 นางมุ้ยเซี้ยม ปรีดาวิภาต

                     ฝ่ายลูกจ้าง

ลำดับที่ 1 นางสาวจันทิมา แจวสกุล  ลำดับที่ 2 นายไพร คำอิ่ม  ลำดับที่ 3 นายกรานต์ จันทร์ต่อ 

ลำดับที่ 4 นายสุภาค ฮาบสุวรรณ์  ลำดับที่ 5 นายราวี หาสุนโม

      1.2  คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  (ฝ่ายละ 5 คน) ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

                    ฝ่ายนายจ้าง

ลำดับที่ 1 นายวิวัฒน์ ศิริสุนทร  ลำดับที่ 2 นางสาวอุสา สุวรรณฉัตรชัย  ลำดับที่ 3 นายอรรถยุทธ ลียะวณิช 

ลำดับที่ 4 นายนำชัย เผือนพิพัฒน์    ลำดับที่ 5 นายสรวุฒิ เจียรธนะกานนท์

                    ฝ่ายลูกจ้าง

ลำดับที่ 1 นายมานะ คุ้มกระโทก  ลำดับที่ 2 นายสมโภชน์ อ้นชัยยะ  ลำดับที่  3 นายเจริญศักดิ์ คูณทอง  

ลำดับที่  4 นางสาวสายทอง สุปะมา   ลำดับที่ 5 นายสุริยันต์ วงศ์ใหญ่

       1.3 คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน   (ฝ่ายละ 3 คน)  ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

                    ฝ่ายนายจ้าง

ลำดับที่ 1 นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ  ลำดับที่ 2 นายจรินทร์ งาดีสงวนนาม  ลำดับที่ 3 นางยุพดี วิภัติภูมิประเทศ

                    ฝ่ายลูกจ้าง

ลำดับที่ 1 นายธีระพล เปรมทรัพย์  ลำดับที่ 2 นายทวี ดียิ่ง  ลำดับที่ 3 นายปกรณ์ สีคล้อย

2. คณะกรรมการไตรภาคีสังกัดสำนักงานประกันสังคม

      2.1คณะกรรมการประกันสังคม   (ฝ่ายละ 5คน)  ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

                    ฝ่ายนายจ้าง

ลำดับที่ 1 นายอรรถยุทธ ลียะวณิช  ลำดับที่ 2 นายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์  ลำดับที่ 3 นายสุธรรม เจริญพรวัฒนา

ลำดับที่ 4 นายประภาส ชัยวัฒนายน  ลำดับที่ 5 นายวรพงษ์ รวิรัฐ

                    ฝ่ายลูกจ้าง

ลำดับที่ 1 นายพนัส ไทยล้วน  ลำดับที่ 2 นายทวี เตชะธีราวัฒน์   ลำดับที่ 3 นายธานี แตงจีน 

ลำดับที่ 4 นายนคร สุทธิประวัติ  ลำดับที่ 6 นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ 

    2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์  (ฝ่ายละ ๓ คน) ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

                    ฝ่ายนายจ้าง

ลำดับที่ 1 นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล    ลำดับที่ 2 นายปัณณพงศ์ อิทธิ์อรรถนนท์  ลำดับที่ 3 นายวัชรพล บุษมงคล

                    ฝ่ายลูกจ้าง

ลำดับที่ 1 นายสุชาติ ไทยล้วน  ลำดับที่ 2 นายธรรมรงค์ มุสิกลัด   ลำดับที่ 3 นายวิรัช พยุงวงษ์ 

  2.3 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  (ฝ่ายละ ๓ คน) ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

                    ฝ่ายนายจ้าง

ลำดับที่ 1 นายธำรง คุโณปการ  ลำดับที่ 2 นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล  ลำดับที่ 3 นายปณพล ธรรมพรหมกุล 

                    ฝ่ายลูกจ้าง

ลำดับที่ 1 นายณรงค์ บุญเจริญ   ลำดับที่ 2 นายอนุชิต แก้วต้น   ลำดับที่ 3 นายประจวบ พิกุล

โดยกลุ่มงานทะเบียนกลาง  สำนักแรงงานสัมพันธ์