ผลการเลือกตั้งครส.กลุ่มพนัสเข้าวิน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์  ได้กำหนดจัดการ การเลือกตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์(ครส.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี  ประกอบด้วยบุคคล  3  ฝ่าย คือ กรรมการกลางซึ่งรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ  กรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ใช้วิธีเลือกตั้ง โดยมีฝ่ายละเท่า ๆ คือ ฝ่ายละ 5 คน รวม 15  คน เพื่อทำหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานในกิจการสำคัญ และการวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม ซึ่งผลการนับคะแนนของฝ่ายลูกจ้างที่เป็นผู้แทนในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ อันดับ 1-5 ดังนี้ 1. นายพนัส ไทยล้วน 2. นายอาทิตย์ มีปากดี 3 นายชัยพร จันทนา 4. นายทวี เตชะธีราวัตน์ 5. นายสุริยา โพธิ์ชัยเลิศ (รายชื่อและคะนนผู้แทนที่ลงสมัครในตาราง)