ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีเรื่อง “หลักประกันชีวิต สิทธิแรงงานนอกระบบ: สุขภาพ สวัสดิการและงานที่มั่นคง”

คำปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสพิธีเปิดสมัชชาแรงงานนอกระบบ เรื่องหลักประกันชีวิต สิทธิแรงงานนอกระบบ: สุขภาพ สวัสดิการและงานที่มั่นคง” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 14.30 น.

 

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, ผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง,พี่น้องแรงงานนอกระบบ และผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาทุกท่าน

 

วันนี้ ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาแรงงาน นอกระบบ     หลักประกันชีวิต สิทธิแรงงานนอกระบบ : สุขภาพ สวัสดิการ และงานที่มั่นคงที่หลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้

 

แรงงานนอกระบบถือได้ว่าเป็นกำลังหลักสำคัญและเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจไทยได้ก้าวพ้นจากวิกฤตการณ์สำคัญ ๆ ทางเศรษฐกิจในอดีตมาหลายครั้งจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งต้องขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้แรงงานนอกระบบจะได้รับและระบบที่จะมีทางเลือกหรือ เงื่อนไขในการทำงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งคือเจตนารมณ์ต้น ๆ ที่เราอยากเห็นการทำงานร่วมกัน ที่สำคัญงานตรงนี้ไม่สามารถทำได้โดยส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากการรวมพลังในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไข

 

ดิฉันขอขอบคุณศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. รวมถึงอีกหลายหน่วยงานที่จะรวมกันในการบูรณาการข้อห่วงใยต่าง ๆ ในส่วนของความสำคัญให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทุกคน

 

สำหรับวันนี้แรงงานนอกระบบนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของความมั่นคง ความคุ้มครองต่าง ๆ รัฐบาลได้มีเป้าหมายในการทำงานที่จะวางรากฐานให้กับผู้ใช้แรงงานนอกระบบให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 4 เรื่องสำคัญ ดังนี้

 

1. การจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ แน่นอนถ้าทำงานย่อมต้องมีคนดูแลสุขภาพเราเคยทำผลสำรวจ สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากสุขภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายแล้ว คุณภาพชีวิต สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกท่านเป็นกังวลและให้ความห่วงใย มีการบูรณาระบบบริการสุขภาพด้วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยครอบคลุมทุกมิติในความปลอดภัยและรวมถึงการได้รับความคุ้มครองตามพระราช บัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากเห็นการทำงานในการจัดระบบเชิงรุกให้กับผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการร่วมมือกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครในการที่จะ ร่วมกันดำเนินการนี้ เพื่อให้การจัดบริการสุขภาพนั้นไปยังพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะว่าส่วนนี้นอกเหนือจากประกันสังคมที่จะได้รับแล้วสิ่งที่จะเป็นพื้นฐาน ในการดูแลสุขภาพมีสิ่งสำคัญที่เราได้มีการปรับปรุงหลักประกันสุขภาพเพื่อที่ จะสามารถเข้ามาใช้เป็นที่จัดบริการในพื้นที่

 

2. การที่จะทำอย่างไรให้สามารถส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รายได้ของพี่น้องแรงงานนอกระบบนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าท่านเองมีความสามารถ มีความรู้ มีการรวมกลุ่มกันในการสร้างอาชีพและกลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือสภาพการต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำงานร่วมกัน ได้มีการจัดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ เพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาให้พี่น้องแรงงานมีความเป็นอยู่ในการที่จะพัฒนา คุณภาพฝีมือต่าง ๆ ซึ่งก็ต่อเนื่องในส่วนของการพัฒนาฝีมือ ตรงนี้คือสิ่งที่อยากเห็นการพัฒนาฝีมือแรงงานก้าวเข้าไปสู่ความเป็นแรงงานมี ฝีมือ

 

วันนี้ดิฉันขอเรียนว่า ได้มีการพบปะผู้นำหลายประเทศก็มีความชื่นชมในฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นจุดเด่นเป็นหัวใจสำคัญและเป็นนโยบายหลักของกระทรวงแรงงานที่จะร่วม กันในการพัฒนาคุณภาพของแรงงานให้ดีขึ้น และทำให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือทั้งระบบมีรายได้หรือคุณภาพสินค้าต่าง ๆ ดีขึ้น

 

วันนี้นอกจากจะมีการหารือถึงการส่งเสริมคุณภาพแล้ว รัฐบาลจะเข้ามาช่วยในเสริมกลไกการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายว่า เมื่อสินค้าผลิตแล้วจะร่วมกันอย่างไรในการจัดจำหน่ายหาผู้ซื้อได้จะเป็น โอกาสในการที่เราจะสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

3. หลักประกันแน่นอนของแรงงานนอกระบบ ส่วนหนึ่งจะเป็นแรงงานผู้สูงอายุ คือหลักประกันของชราภาพที่จะครอบคลุมของในระบบราชการ และระบบประกันสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการพิจารณา รัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานร่วมกันในการที่จะทบทวน เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบที่จะเข้าถึงสิทธิและบริการที่ สำคัญและรวดเร็วที่ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้แรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบที่มากเกินไป ขณะเดียวกันผู้ใช้แรงงานจะสามารถใช้จ่ายได้ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพยายามดูแล

 

4. รัฐบาลได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการแรงงานนอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงาน 4 – 5 ปี ถือว่าเป็นครั้งแรกและรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแรกที่ได้ร่วมกันในการจัดทำ ยุทธศาสตร์นี้ เพื่อพี่น้องแรงงานนอกระบบทุกท่านโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแรงงานนอกระบบของประเทศ รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้อง การกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนหรือนโยบายยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการได้วาง ไว้

 

วันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสได้รับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่พี่น้องแรงงานประสบอยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรมีการมาบูรณาการทุกส่วนงาน โดยผ่านคณะกรรมการนี้ เมื่อก่อนถ้าแรงงานมีปัญหาต้องมาหากระทรวงแรงงาน วันนี้คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นศูนย์กลางให้แก่ผู้ใช้แรงงาน นอกจากในส่วนของยุทธศาสตร์แล้วเราสามารถที่จะบูรณาการสิทธิและสวัสดิการอื่น ๆ ที่รัฐบาลได้มีการออกนโยบายให้เพื่อที่จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับพี่ น้องผู้ใช้แรงงาน อย่างเช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน SML สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนได้ จึงอยากให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้บูรณาการความต้องการและประสานลงไป เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ที่ เรียกว่า เต็มเม็ดเต็มหน่วยและ เต็มความต้องการอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากเห็นและเชื่อว่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีที่จะทำให้ เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสมกับคำที่บอกว่าหลักประกันชีวิตและการเข้าถึงสิทธิแรงงานนอกระบบทั้งทาง ด้านสุขภาพ บริการ และงานที่จะมั่นคงต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะบูรณาการให้

 

อีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการหารือคือในอีก 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดยจะเร่งยกระดับการ พัฒนาแรงงานจากกลุ่มฝีมือให้เป็นแรงงานฝีมือทั้งระบบ ขอฝากให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์และเข้ามาอบรมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเป็นแม่งานหลักที่จะช่วยภาคอื่น ๆ ในการพัฒนาแรงงานให้มีฝีมือและมีโอกาสได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น มีคุณภาพต่าง ๆ ที่ดีขึ้น และขายของได้มากขึ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเน้นย้ำและทำกันต่อไป

 

นอกจากนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับทุกท่านเพื่อ ส่งเสริมสิทธิการบริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมอันนี้ ก็ส่วนหนึ่ง ในข้อกฎหมายหลักต่าง ๆ ที่เราจะอำนวยความสะดวกให้หรือสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำให้มีคุณภาพที่ดี ขอยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและยินดีรับฟังแลกเปลี่ยนข้อ คิดเห็นและปัญหาที่ท่านประสบอยู่ และร่วมกันในการรวมพลังที่จะช่วยกันแก้ไข

 

ดิฉันขอถือโอกาสนี้เป็นกำลังให้กับผู้ใช้แรงงานนอกระบบทุกท่าน เพราะว่าดิฉันเองมีความพยายามในการสร้างอาชีพสร้างงานต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมา และให้กำลังกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดีหรือชีวิตที่มีหลักประกันที่มั่นคง เราจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืนของ พี่น้องต่อไป

 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กระทรวงแรงงาน หน่วยงานอื่น ๆ และพี่น้องแรงงานนอกระบบที่มาจากทั้ง 4 ภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพมหานครในวันนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข สุขภาพสมบูรณ์ ขอให้ทุกคนเดินทางกลับต่างจังหวัดกลับบ้านโดยปลอดภัย และขอถือโอกาสนี้เปิดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ ณ บัดนี้ ขอบคุณค่ะ

************************************