ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18/2554 สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ.โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัยประชารักษ์ ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 28 อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ นาย ธนภัทร เที่ยงแท้ ประธานสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 / 2554 การประชุมในครั้งนี้สมุทรปราการ นาย ธนภัทร เที่ยงแท้ ประธานสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้แทนสหภาพแรงงานจาก ส.ร.พานาโซนิคแห่งประเทศไทย ส.ร.พานาโซนิค ส.ร. กันยงอิเล็คทริคประเทศไทย ส.ร.ซันโยแห่งประเทศไทย กลุ่มพัฒนาแรงงาน ต่างๆ เข้าร่วมประชุม
 
ทางประธานสหภาพแรงงานฯได้เชิญ นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะทำงานสมนาฉันท์แรงงานไทย และผู้แทนสหภาพแรงงานต่างๆได้กล่าวคำปราศรัย ในการประชุมในครั้งนี้ทางสหภาพแรงงานได้เชิญ คุณยงยุทธ เม่นตะเภา ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้ยกตัวอย่างที่ ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา ให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯได้เรียนรู้ถึงการบริหารงาน ต่อมาได้เชิญคุณ ธัญญา สายสิน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฌาปณกิจสงเคราะห์ในสถานประกอบการให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯได้รับทราบหลังจากให้ความรู้แล้วได้เข้าวาระการขอมติรับรองในวาระต่างๆสมาชิกได้รับรองมติในที่ประชุมทุกวาระเป็นเอกฉันท์ 

ประสิทธิ์   วิจิตรไพบูลย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน