ประชุมสรุปงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อม-อ้อมใหญ่

SAM_6694

วันที่ 29 มีนาคม 2558 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จัดประชุมสรุปงานในรอบปี 2557 และวางแผนงานในปี 2558 และสรุปงานที่ผ่านมา กิจกรรมที่ทำและการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้ทำในปี 2557ได้มีการดำเนินการเข้าร่วมมาโดยตลอดกลุ่มสหภาพ ฯแต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงาน มีทั้งทำงานในพื้นที่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ให้กับกรรมการและสมาชิกในพื้นที่

SAM_6692SAM_6671

ฝ่ายเหรัญญิก มีการแบ่งให้มีบัญชีกองทุนผู้นำที่เกษียณอายุ กองทุนทุนช่วยเหลือผู้นำที่ถูกเลิกจ้าง ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสื่อสาร จากการเข้าฝึกอบรมการเขียนข่าว ตัดต่อ VDO จากทีมงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยทำให้ทางกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อยฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกได้รับรู้โดยทั่วกัน การจัดหาทุนเข้ากลุ่มเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆโดยการจัดนำเที่ยว ขายเสื้อ การออมทรัพย์ เพื่อให้คนงานได้มีเงินออมถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้นออมที่เล็กซึ่งเริ่มต้นจากเงิน 100 บาทต่อเดือน แต่ก็ทำให้คนงานมีเงินเก็บได้บ้าง การช่วยเหลือคนงานที่ถูกนายจ้างปิดกิจการลอยแพคนงาน ทางกลุ่มก็ได้มีฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์คอยให้คำปรึกษาโดยมีทนายคอยแนะนำอีกด้วย และยังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับองค์กรภายนอก องค์กรต่างๆ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วย เพราะบริษัทสางแห่งยังใช้แร่ใยหินอันเป็นเหตุให้คนงานป่วยเป็นโรคปอด การทำงานร่วมกับ สมานฉันท์แรงงานไทย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีไทย ประเด็นหลักยังคงเป็นเรื่องของ พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 และ 98 เรื่องความปลอดภัยซึ่งกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้ทำร่วมกับ คณะกรรมสมานฉันท์แรงงานไทย ติดตามและขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

SAM_6705SAM_6682

แผนงานกิจกรรมในปี 2558 ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 และ 98 แต่จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของค่างจ้าง การจัดอบรมกฎหมายแรงงานพื้นฐานให้กับกรรมการและสมาชิกได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของกฎหมายเพื่อผู้ใช้แรงงานจะได้รู้ ถึงสิทธิของตนเอง ในปี 2558 ทางกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ยังได้กรรมการที่มาจากสหภาพในกลุ่มมาช่วยงานอีกจำนวน 11 คน ซึ่งในกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มีสมาชิกสหภาพ 12 สหภาพ มีจำนวนสมาชิก 300 กว่าคน แต่การทำงานก็ได้แบ่งความรับผิดชอบตามความเหมาะสมซึ่งแต่ละท่านมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยทำงานกันอย่างเต็มที่

นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน