ประชุมร่วม 5 ผู้แทนมูลนิธิด้านแรงงานเห็นชอบให้จัดตั้ง “ เครือข่ายมูลนิธิแรงงานไทย ”

ผู้แทนมูลนิธิด้านแรงงานประชุมร่วมกันครั้งแรก เห็นชอบให้จัดกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น และร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายมูลนิธิแรงงานไทย ประชุมครั้งหน้าให้เชิญมูลนิธิที่ทำงานกับแรงงานอกระบบและคนงานข้ามชาติเข้าร่วมประชุมด้วย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555  ผู้แทนมูลนิธิด้านแรงงาน 5 มูลนิธิฯ ซึ่งประกอบด้วย ดร.นภาพร   อติวานิชยพงศ์ มูลนิธิอารมณ์   พงศ์พงัน  นายไพบูลย์  แก้วเพทาย  มูลนิธิไพศาล  ธวัชชัยนันท์  นายทวี  กาญจนวงศ์ และ นายธีระวิทย์  วงศ์เพชร มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน นายสมศักดิ์  โกศัยสุข  มูลนิธิแรงงานสมศักดิ์  โกศัยสุข และ ดร. ณรงค์ เพชรประเสริฐ มูลนิธิณรงค์  เพชรประเสริฐและศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง ได้ทำการประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมศุภชัย  ศรีสติ  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ  การประชุมดังกล่าวมีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของมูลนิธิด้านแรงงานร่วมกัน

ที่ประชุมได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานงานร่วมกันของมูลนิธิด้านแรงงานกันอย่างกว้างขวาง  และได้มีมติในการประชุม ดังนี้ คือ

1. ร่วมกันจัดตั้ง “ เครือข่ายมูลนิธิด้านแรงงาน ”   เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างมูลนิธิด้านแรงงานร่วมกัน

2. จัดทำเอกสารแสดงทัศนะและจุดยืนของ “ เครือข่ายมูลนิธิด้านแรงงาน ”   ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

3. จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งการจัดทำเอกสารด้านวิชาการออกเผยแพร่แก่สาธารณชน

ทั้งนี้ เครือข่ายมูลนิธิด้านแรงงานจะจัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศุภชัย  ศรีสติ  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ   โดยจะเชิญผู้แทนมูลนิธิด้านแรงงานอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุมด้วย เช่น มูลนิธิที่ทำงานกับแรงงานนอกระบบ มูลนิธิที่ทำงานกับคนงานข้ามชาติ เป็นต้น