ประชุมขับเคลื่อนพัฒนานโยบายเพื่อคุ้มครองแรงงานระดับชาติ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม  2554 เวลา 09.00-14.00น. คณะทำงานพัฒนานโยบายเพื่อการคุ้มครองแรงงานระดับชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ผู้นำกลุ่มสหภาพแรงงาน ในพื้นที่ต่างๆ ประมาณ 20 คน

นายทวีป  กาญจนวงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนานโยบายเพื่อการคุ้มครองแรงงานระดับชาติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้ให้นายชาลี  ลอยสูง เป็นประธานดำเนินการประชุม และในที่ประชุมได้นำโครงการเพื่อพิจารณา และอนุมัติการขับเคลื่อนด้านนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มี 4 โครงการดังนี้

1.โครงการผลักดันร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.(ฉบับบูรณาการแรงงาน)

2.โครงการผลักดันกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (ฉบับเครือข่ายแรงงานฯ)

3. โครงการนโยบายการขับเคลื่อนพ.ร.บ. ประกันสังคม

4. โครงการการขับเคลื่อนกลไกการบังคับใช้นโยบายสาธารณะว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554เพื่อการคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างในระบบภาคอุตสาหกรรม

การประชุมเพื่อดูแลกำกับประเมินติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ความเป็นจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน

                             อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวชลบุรี – ระยอง รายงาน