ประกาศเจตนารมณ์ คสรท. สู่ทศวรรษใหม่ และเสวนาวิชาการเรื่อง ขบวนการแรงงานไทย ณ ปี 2556-2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556  เวลา 7.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อาคาร4 ชั้น 6 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท (FES) และโซลิดาริตี้เซ็นเตอร์ (SC) ร่วมกันจัดโครงการทศวรรษคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เพื่อเป็นการนำเสนอ “ยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ของ คสรท. มีผู้งานราว 1,000 คน

DSC01911 DSC_0384

นายชาลี  ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ คสรท. สู่ทศวรรษใหม่ และมีการเสวนาวิชาการเรื่อง ขบวนการแรงงานไทย ณ ปี 2556-2565 โดยมีวิยากรร่วมเวที อาทิ ดร. ณรงค์ เพชรประเสริฐ ผศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์  อ.ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ดำเนินการเสวนา โดยสุนี ไชยรส  และยังมีกิจกรรมในงานอื่นๆ เช่น การจัดนิทรรศการ  การประกาศ คสรท. สู่ทศวรรษใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้ขบวนการแรงงานไทย ภายในหนึ่งทศวรรษ จากผู้แทนจากกลุ่มองค์กรสมาชิก  ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก้าวสู่การเป็นพลังนำในการสร้างสังคมที่เสมอภาค  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เปลี่ยนแปลงตัวเองให้แข็งแกร่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในที่สุด สร้างความเข้มแข็งเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของขบวนการแรงงานในเชิงปริมาณ  และยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในเชิงคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมคนงานจากกลุ่มย่านต่างด้วย