ประกันสังคม ของผู้ใช้แรงงาน ชราภาพสิทธิที่อยากรู้

วันที่  11  พ.ค. 56   เวลา   18.00-20.00  น.  ณ  บริษัทยางโอตานิ ร่วมกับ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่  และ คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทย สนับสนุนโดย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องประกันสังคม และ บัตรทอง โดยวิทยากร

นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  และ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์    โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน  40  คน  กล่าวตอนรับโดย คุณวิชัย  พูลเกิด ประธานสหภาพแรงงานน้ำใจสัมพันธ์  และได้กล่าวว่าถ้าใครข้องใจในประเด็นปัญหาใด ในเรื่อง ประกันสังคมก็ให้ทุกคนได้ได้ถามเลยไม่ต้องเกรงใจ เพื่อจะได้เข้าใจ

DSC00010 DSC00004

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย  ได้บรรยายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนของประกันสังคม  ทั้ง  7  กรณี  และได้ถามผู้เข้าร่วมว่าสนใจในประเด็นปัญหาในเรื่องใด ของประกันสังคม ก็ถามมาได้เลย เพื่อจะได้เข้าใจ และจะได้เข้าถึงสิทธิ   ในทั้ง  7  กรณี ส่วนมาก คนงานสนใจใน

กรณีชราภาพ   เพราะคนงานในบริษัทฯ ตอนนี้ก็มีคนงาน อายุ 55 อยู่หลายคนจึงยากรู้สิทธิ เพราะตอนนี้คนงานยากรู้ในกรณีมากว่าถ้าออกงานจะได้เท่าใด  ได้เดือนละเท่าใด  สิทธิเกิดตอนไหน  และ ยากได้สูตรคำนวณเงินเพื่อจะนำไปคำนวณเอง     กรณีเจ็บป่วย  ก็มีปัญหาในเรื่องการรักษาพยาบาล  เช่นโรคไต  สรุป ทุกกรณีก็มีปัญหาหมด แต่คนงานสนใจในเรื่องชราภาพที่สุด   และเจ้าหน้ามูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ให้ความรู้ในเรื่อง บัตรทอง ในการรักษาพยาบาล และได้ให้เบอร์โทร  1330  กรณีฉุกเฉิน ในการขอความช่วยเหลือ

DSC00034 DSC00044

วิไวลรรณ  แซ่เตีย ได้พูดถึงร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับผู้ใช้แรงงาน ที่ร่วมกันลงรายมือชื่อ จำนวน 14,264 คน เป็นผู้เสนอ  และความคืบหน้า  ให้ทุนคนได้ดูว่าเป็นร่างที่ดีต่อผู้ใช้แรงงานเพราะมันเป็นประโยชน์มากถ้าร่างนี้ผ่าน แต่ก็ไม่ผ่านเพราะ รัฐบาลไม่รับร่างของผู้ใช้แรงงาน  ทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์เคลื่อนไหวต่อไป