ประกันสังคมเรื่องใกล้ -ไกลกับผู้ประกันตน

ประกันสังคม เป็นอีกความจำเป็นอันดับต้นๆของลูกจ้างที่มีรายได้น้อย เพราะยังเป็นหลักประกันในการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วย และเป็นการออมเงินในอนาคตยามชรา เป็นความคาดหวังของลูกจ้างในระบบที่นายจ้างได้นำขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ความคาดหวังเหล่านี้ยังมีปัญหาอยู่มาก และกองทุนต่างๆที่มีก็ยังเข้าไม่ถึง แถมบางนโยบายในการบริหารจัดการของประกันสังคมก็ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการนำนโยบายมาใช้ในระดับท้องถิ่นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย

ในฐานะอนุกรรการประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ ภูเก็ต ได้เห็นและรับทราบปัญหามากมาย ปัญหาที่ผู้ประกันตนร้องเรียนไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกันตนเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ ต้องพบกับปัญหาด้านบริการทางการแพทย์ คุณภาพของยาที่ด้อยกว่าปกติ ผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายเงินเองในการรักษาพยาบาล และมีการยกเว้นการเข้าถึงบริการทางการแพทย์หลายโรค

นอกจากปัญหาบริการทางการแพทย์ ประกันสังคมยังมีปัญหาอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น

–    ความไม่มีประสิทธิภาพ

–    กรรมการถูกแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถูกควบคุม แทรกแซงจากฝ่ายราชการและการเมือง

–    การบริการงานกองทุนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตอบสนองต่อนโยบายของฝ่ายการเมือง จนเกิดการตั้งคำถามว่า โครงการเหล่านี้ใครได้ประโยชน์และนำเงินไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์หรือไม่..??

สหพันธ์แรงงานของจังหวัดภูเก็ต ได้ทำงานร่วมกับส่วนกลาง สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. …. (ฉบับบูรณการผู้ใช้แรงงาน) ผลักดันให้ประกันสังคมเป็นองค์อิสระ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริหารประกันสังคมต้องมาจากการเลือกตั้ง ไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายการเมือง และมีการกำหนวาระในการดำรงตำแหน่ง ไม่ถูกผูกขาดอำนาจเหมือนเช่นที่ผ่าน เพื่อผลประโยชน์จะได้กับผู้ประกันตนซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริง

รายงานโดย วิเชียร ตนุมาตร นักสื่อสารแรงงานศูนย์ภูเก็ต