บ.โอตานิจัดซ้อมผจญเพลิงให้คนงาน

ประกาศแต่งตั้ง จป.วิชาชีพและคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 23 ท่าน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน  บริษัทโอตานิเรเดียล จำกัด ได้จัดอบรมเรื่องการป้องกัน-ระงับอัคคีภัย เบื้องต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกัน และขั้นตอนการดับเพลิง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 บริษัทโอตานิเรเดียล จำกัด ได้จัดอบรมเรื่องการป้องกัน-ระงับอัคคีภัย เบื้องต้น ให้กับพนักงานของบริษัทฯ หลังจากเปิดการผลิตได้เกือบปี เป็นครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกัน และขั้นตอนการดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จริงก็จะสามารถลดความสูญเสียในด้านทรัพย์สิน และฯลฯ ลงได้  โดยบริษัทฯได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พ.ต.ท.บุญเรือง  แสงดาว ผู้ชำนาญงานด้านปฏิบัติการระงับอัคคีภัย กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ มาอบรมให้ความรู้ ณ บริษัทโอตานิเรเดียล จำกัด ต.บางแก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในจังหวัดนครปฐม

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่