บ.แอล ที ยู จัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ.2554 ฝ่ายบุคคลบริษัทแอล ที ยู  แอพพาเรลส์ จำกัด  ได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และตัวแทนฝ่ายนายจ้าง เพื่อประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรตำแหน่ง ที่ห้องประชุมของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกประธาน และกรรมการสวัสดิการฯ ในตำแหน่งต่างๆดังนี้ โดยมอบหมาย ให้1.นางสาว อนงค์ กลิ่นมาลัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ, 2.นางสาวดาวเรือง  ชานก ฝ่ายเลขานุการ , 3.นางสาวสมหมาย  เนียมงาม ฝ่ายสันทนาการ,  4.นางสาวไพรินทร์  ทัศนา ฝ่ายการศึกษา, 5.นางสาวขวัญจิต ศรีทองอินทร์ ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวดาวเรือง  ชานก ได้เสนอในที่ประชุมว่า อยากให้ทางบริษัทจัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ความรู้กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกัน และสวมใส่อุปกรณ์ถูกต้องในการทำงาน  โดยเชิญ เจ้าที่สาธารณะสุขจังหวัดนครปฐม แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักการกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อให้คนงานได้ตระหนักถึงสุขภาพและอาชีวะอนามัยในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน   ในที่ประชุมเห็นด้วยและเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของคนงาน

                ไพรินทร์   ทัศนา  นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่   รายงาน