บ.ฮีโน่ รับจัดสัมมนาการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ ศูนย์สมุทรปราการ โดย TEAM ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัย ในการทำงาน สนับสนุนโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  วันจันทร์ที่  24 มกราคม 54 การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมคือ ผู้บริหารจากบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง  ผู้บริหารจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัท พานาโชนิค ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทกันยงอิเลคทริก ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทเอ็น เอช เค สปริง ผู้บริหารจากบริษัทชันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จป. วิชาชีพของแต่ละบริษัท คณะกรรมการความปลอดภัยของแต่ละบริษัท กรรมการสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหมด 60 คน โดยรับเกรียติจาก นาย วิเลิศ เจติยานุวัตร สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยฯ

ปรัชญาของการป้องกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย

1 อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเคราะห์กรรม

2 อุบัติเหตุเป็นเรื่องป้องกันได้

3 การป้องกันอุบัติเหตุมีผลกำไรเสมอ

4 การป้องกันอุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต

5 การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นเรื่องของทุกคน

ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น

1 สูญเสียทางตรงคือ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  โดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าทำวัด ค่าทำศพ ค่าฟื้นฟู ค่าทำศพ

2 สูญเสียทางอ้อม

2.1 เสียโอกาส ทางด้านการผลิต เวลาการผลิต และทางด้านการแข่งขัน

2.2 เสียขัวญและกำลังใจ(ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน

2,3ค่าฝึกอบรมใหม่ การฝึกอบรมคนใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้

2.4 ค่าซ้อมแซม  ค่าซ่อมก่อนหมดสภาพการใช้งาน

2.5 ค่าเสียชื่อเสียงฯลฯ  ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้  แต่มีความสูญเสียมากที่สุด
องค์ประกอบของความปลอดภัย

1 เริ่มต้นทบทวนสถานะ 2 กำหนดนโยบายอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 3 วางแผน 4 นำไปใช้และปฏิบัติ 5 ตรวจสอบและแก้ไข 9 ทบทวนการจัดการ
 

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ   รายงาน