บ่อวินสัมพันธ์ จัดสัมมนาปรับแผนหวังแก้ปัญหาพื้นที่

คณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวิน สัมพันธ์ จัดสัมมนาปรับแผนการทำงาน สร้างจิตสำนึกผู้นำแรงงาน รับใช้ขบวนการแรงงาน“เน้นจิตใจเป็นสาธารณะ มีคุณธรรม นำขบวนการ”

วันที่ 16-17 มกราคม 2554 คณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวิน สัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “จิตสำนึกของผู้นำแรงงาน/การบริหารงานสหภาพแรงงาน สรุปและทบทวนแผนการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา” ที่ ศูนย์อมรมสัมมนาแอ็คฟอด ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี

นาย จรัญ ก่อมขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดตั้งสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “จิตสำนึกของผู้นำแรงงานและการบริหารงานสหภาพแรงงาน” โดยวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น “อยากเห็นผู้นำในอุดมคติอย่างไร” สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องการเห็นคือ ผู้นำควรต้องมีความรับผิดชอบสูง,ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น,ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์,มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและต้องมีจิตใจเป็นเป็นสาธารณะ และวิทยากรกล่าวทิ้งท้ายของการบรรยายว่า “การพนัน ชู้สาว สุรา เงิน ยาเสพติด เป็นสิ่งต้องห้ามของผู้นำและที่ผ่านมามีผู้นำหลายคนเสียตัวตนไปเพราะสิ่งเหล่านี้”

นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวระหว่างการบรรยายเรื่อง ทิศทางและการบริหารสหภาพแรงงาน ตอนหนึ่งว่า “ การทำงานสหภาพแรงงานนั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วต้องสร้างแผนงานที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นบรรลุผล” และกล่าวต่อว่า “เราต้องเชื่อมั่นในระบบงานทำงานไม่ใช่ตัวบุคคล ต้องเชื่อมั่นในสหภาพแรงงานเพราะสหภาพแรงงานคือหลักประกันเดียวของคนงาน ทั้งด้านการเงิน,การทำงาน ตำแหน่งงาน,การได้รับบริการ/สวัสดิการ,ได้รับการยอมรับ”

ขณะเดียวกันคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ ได้สรุปบทเรียนและทบทวนแผนการทำงานใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และยังปรับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการใหม่และยังเพิ่มตำแหน่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโครงสร้างกรรมการคือ ตำแหน่ง สังคม/การเมือง เพื่อเพิ่มมิติของการทำงานให้หลากหลายมากขึ้น และในโอกาสที่วันที่ 16 มกราคมนั้นเป็นวันครูทางคณะกรรมการฯ จึงจัดกิจกรรมวันไว้ครูขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเล็กตามแบบของแรงงาน แต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึก ทั้งคนที่ถือว่า เป็นครูและลูกศิษย์ จนหลายคนน้ำตาซึม

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ระยอง-ชลบุรี รายงาน