บุกเบิกสร้างนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

ทีวีไทย ส่งทีมนักข่าวพลเมือง จัดฝึกอบรมเข้มให้นักสื่อสารแรงงานจากศูนย์แรงงานพื้นที่ต่างๆ ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกของภาคแรงงาน  หวังปั้นนักข่าวพลเมืองสานฝันคนงานให้มีพื้นที่ข่าวในสื่อสาธารณะ  
 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.  ร่วมกับ  สำนักเครือข่ายประชาสังคม โต๊ะข่าวพลเมือง ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ  จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพลเมือง”  ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  ที่จันทร์เกษมปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม กรุงเทพมหานคร  มีนักสื่อสารแรงงานจากศูนย์แรงงานพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมการฝึกอบรม 19 คน  โดยได้รับการสนับสนุนจาก ทีวีไทย  ส่งวิทยากร “ทีมข่าวพลเมือง” มาทำการฝึกอบรมให้
 
   
 
นายสมเกียรติ  จันทร์สีมา  ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายประชาสังคม  หัวหน้าโต๊ะข่าวพลเมือง ทีวีไทย  กล่าวว่า  การเป็นนักข่าวพลเมืองไม่มีลิขสิทธิ์  ทุกภาคส่วนสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองและสื่อสารออกไปได้  ซึ่งก็มักเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใช้เป็นตัวเชื่อมกับสังคมภายนอกให้เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับกลุ่มหรือชุมชนของตัวเองได้  วิธีการก็อาจใช้การเล่าเรื่องที่แตกต่างหลากหลาย  ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายๆหรือเชิงเรียกร้องรุนแรงเท่านั้น  แง่มุมดีๆที่จะทำให้คนเกิดความสนใจเห็นใจเข้าใจก็สามารถนำมาเล่าเรื่องเพื่อชักนำไปสู่การแก้ปัญหาได้เช่นกัน  สำหรับในส่วนของภาคแรงงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งบุกเบิกและก็คงไม่ใช่ครั้งแรก  ทางทีวีไทยจะหาโอกาสจัดฝึกอบรมเพื่อขยายนักข่าวพลเมืองสายแรงงานอีกในอนาคต
 

นาย วิชัย นราไพบูลย์  ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน  ได้กล่าวขอบคุณ ทีมนักข่าวพลเมือง ทีวีไทย ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีภารกิจมากมาย  และคาดหวังว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะทำให้นักสื่อสารแรงงานก้าวพ้นจากตัวตนที่จำกัดขอบเขตความคิดอยู่กับความเป็นแรงงาน  พัฒนาไปสู่การเป็นนักข่าวพลเมืองที่นำเสนอประเด็นสาธารณะสื่อสารได้กว้างทั้งสังคม 

สำหรับการฝึกอบรมในวันแรก จะเป็นการปรับวิธีคิดในการทำงานสื่อสารให้มีมุมมองกว้างกว่าเฉพาะประเด็นของตัวเอง  โดยมีการฉายผลงานของนักข่าวพลเมืองให้ดูหลายเรื่อง แล้ววิเคราะห์แลกเปลี่ยนมุมมองกัน รวมทั้งฝึกการเขียนสคริปท์ (บท)   ส่วนวันถัดไปจนจบการฝึกอบรม ก็จะเป็นการฝึกเทคนิคในการถ่ายภาพ  การตัดต่อภาพ  และฝึกปฏิบัติจริงในการผลิตข่าว “นักข่าวพลเมือง”
 
รายงานโดย  นักสื่อสารแรงงาน
โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน