บริษัท ทีเอ ออโตโมทีฟ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดเลิกจ้างตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้าง7คน คดีอาญาข้อหาไม่ทำโอที

ตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้าง บริษัททีโอ ออโตโมทีฟ พาร์ท (ประเทศไทย)จำกัดได้ปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มแรงงานอมตะ-เวลโกรว์ สัมพันธ์ กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 บริษัท ทีเอ ออโตโมทีฟพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีคำสั่งเลิกจ้าง คณะตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้าง 7 คน เมื่อเวลา14:00 โดยตัวแทนฝ่ายบริหาร นายรุ่งวิกรัย เรืองวุฒิอนันต์ ได้เรียกตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้าง ทั้ง 7 คน เพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหาในกรณีเลิกจ้างคือสร.เพื่อนแรงงาน-1
1. ยุยงส่งเสริมหรือชักจูง ให้พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการทำโอที ซึ่งนายจ้าง ได้กล่าวว่าพนักงานและตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างรู้อยู่แล้วว่าบริษัทได้มีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าแล้ว หากไม่ทำงานล่วงเวลาแล้วจะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามที่กำหนดทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จึงขอเลิกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 และตามพ.ศ. 2518 มาตรา 123
2. ในการยื่นข้อเรียกร้องในนามพนักงานรวม 2 ครั้ง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และฉบับวันที่ 8เมษายน 2557 มีพนักงานไม่ได้ลงรายชื่อในเอกสารเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท แต่ว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อพนักงานเพื่อยื่นข้อเรียกร้องซึ่งตัวแทนรับทราบเป็นอย่างดี แต่ยังปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าว อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ จึงได้เลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 และพ.ศ. 2518 มาตรา 123 บริษัทจึงเห็นสมควรเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป และทางบริษัท ทีเอ ออโตโมทีฟ พาร์ท (ประเทศไทย)จำกัดได้เตรียมค่าจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2557 เพื่อเตรียมจ่ายให้ตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างแล้วตามระเบียบ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน