บทสรุป : สถานการณ์ปัญหาของสหภาพแรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

3

บริษัทฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ ยอมตกลงสภาพการจ้างใหม่ 4 ข้อ ตกลงจ่ายโบนัส 0.91 เป็นเวลา 1 ปี ค่าอาหาร 50 บาทกับลูกจ้างต้องทำงานล่วงเวลา จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ลูกจ้างอายุครบ 1 ปี 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย กับบริษัทฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนหัวอ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นซีดีส่งออกตลาดต่างประเทศ บริษัทหลักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คนงานรวมกว่า 1,200 คน ตั้งอยู่ที่นิคมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยเป็นการไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 ทั้งนี้มีตัวแทนผู้ร่วมเจรจา 3 ฝ่าย เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพัฒนชาติ ชุมทอง สำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และพนักงานประนอมข้อพิพาท สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายนายจ้าง นำโดยนายจิตต์เกษม ตรีเลิศมาลา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และนายสมบัติ กระแสร์ญาณ ทนายความ และฝ่ายลูกจ้าง นำโดยนางสาววิมล แก้วกอง ประธานสหภาพแรงงานฯ และนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายลูกจ้าง
2

ผลการเจรจาที่สามารถตกลงกันได้ ดังนี้

(1) บริษัทฯตกลงจ่ายเงินพิเศษ (โบนัส) จำนวน 0.91 เดือน บวกค่าคุณภาพงาน 3,000 บาท และเงินโบนัสพิเศษที่ทำงานได้ 8 ล้านชิ้น จำนวน 1,000 บาท โดยจ่ายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นี้ และให้มีผลเฉพาะปี พ.ศ.2557 นี้เท่านั้น

(2) จ่ายค่าอาหาร 50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าลูกจ้างต้องทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และเริ่มจ่ายในวันที่ 1ธันวาคม 2558

(3) จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 6,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ลูกจ้างทุกคนที่มีอายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ลูกจ้างอายุไม่ครบปี ให้จ่ายตามสัดส่วนของอายุงาน โดยจ่ายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นี้

(4) ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ทางสหภาพแรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวม 8 ข้อ ดังนี้

(1) ให้บริษัทฯจ่ายโบนัสจำนวน 3.5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
(2) ให้ปรับการจ่ายค่าส่องกล้องจากเดิม 40 เป็น 80 บาท
(3) ให้จ่ายค่าครองชีพให้พนักงาน 1,000 บาทต่อเดือน
(4) ให้จ่ายค่ากะเพิ่มจากเดิม 60 บาท ต่อวันเป็น 100 บาท ต่อวัน
(5) ให้เพิ่มสวัสดิการค่าข้าวจากเดิม 30 บาท เป็น 50 บาท
(6) ให้จ่ายค่าสวัสดิการเดินงานของสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวน 30 บาท ต่อวัน
(7) ให้บรรจุพนักงานซับคอนแท็คที่มีอายุงานครบ 120 วัน เป็นพนักงานประจำของบริษัท
(8) ในปี 2558 ให้มีการปรับค่าแรงประจำปีแก่สมาชิกสหภาพแรงงาน

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯไม่ยินยอมและมีการยื่นข้อเรียกร้องสวนกลับเพื่อขอตัดลดสวัสดิการดังกล่าว ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น โดยทางบริษัทฯมีการกล่าวว่า “สหภาพแรงงานเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในบริษัท” ทั้งนี้บริษัทฯได้มีประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่องแจ้งให้พนักงานทั่วไปทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายในการปรับลดสวัสดิการ (ค่ากล้อง ค่ากะ ค่าอาหาร และเบี้ยขยัน) แก่พนักงานทั่วไปแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทางสหภาพแรงงานฯจึงมีการจัดชุมนุมในตอนเย็นหลังเลิกงานมาในช่วงระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา และมีการชุมนุมที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ในช่วงที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานครั้งที่ 1

รายงานโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์