บก.ตะลอนภาคตะวันออกประชุมสัญจรครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมากองบรรณาธิการได้มีการจัดการประชุมสัญจรศูนย์แรงงานภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังจากมีมติร่วมกันจากการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์ข่าวภาคตะวันออก และบรรณาธิการของศูนย์อื่นๆโดยจะเน้นการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการทำงานทีผ่านมาของนักสื่อสารแรงงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานให้กับศูนย์อื่น ๆ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน แล้วระดมความคิด หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆต่อไป
 
นายสมพร  งามเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกกล่าว กลุ่มคิดว่าจะต้องมีนักสื่อสาร และเปิดเป็นศูนย์เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารมีนโยบายที่จะเปิดเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงาน จดหมายข่าว สื่อสารกับพี่น้องสมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจ ในช่วงที่ผมเข้ามาบริหารงาน ในเรื่องการสื่อสารต้องเกิดขึ้นแน่นอน และตอนนี้เรายังขาดนักสื่อสารที่มาทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการการพัฒนาสื่อฯ เพื่อสร้างหรือผลิตนักสื่อสารแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในกลุ่มย่านต่างๆ สื่อให้สังคมได้รับรู้มีการเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับแรงงานต่อไป
 
นายสมหมาย ประไว นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก จากการที่ผมได้ไปฝึกอบรมมา ทำงานเกี่ยวกับด้านสื่อสารได้ระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อกลับเข้ามาทำงาน เจอปัญหาเรื่องเวลาทำงานด้านสื่อไม่พอเพราะหลังเลิกงานต้องทำโอที(งานล่วงเวลา)ด้วย นี่คือปัญหาที่เกิดกับตนเอง อีกส่วนหนึ่งการหาข่าวค่อนข้างมีเวลาน้อย และการเขียนข่าวที่ถูกต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนต้องใช้เวลาพอสมควร ไม่มีผู้ช่วยในการกลั่นกรองข่าวเนื้อหาอีกทีหนึ่ง ส่วนการประสานงานในกลุ่มก็มีน้อยทั้งหมดนี้จึงเป็นอุปสรรคของศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
นายสราวุธ ขันอาสา บรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก ก็ยอมรับว่า จากการทำงานของกลุ่มมีปัญหาจริงๆ ในเรื่องของเวลา และเรื่องภายในสหภาพแรงงาน ก็ต้องติดต่อประสานงานอยู่ตลอดเวลาและในการทำงานเชิงระบบก็ยังมีปัญหาเรื่องนักสื่อสารแรงงานไม่ค่อยเขียนข่าว และเราขาดการติดต่อประสานงานกันด้วย
 
นางสาวดาวเรือง ชานก  บรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่คนที่เขียนข่าวมีน้อยต้องพัฒนานักสื่อสารเพิ่มขึ้นอีกโดยกำหนดอบรมเพิ่มในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554
 
นางสวรรยา ผดาวัลย์ บรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี เรื่องของการสื่อสารเป็นหัวใจหลักซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวต่างๆและทางกลุ่มเราเองก็ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เช่นทางกลุ่มก็มีมติให้ซื้อกล้อง อีกส่วนหนึ่งเราออกเอง ส่วนเครื่องใช้สำนักงานและสำนักงานเราให้ใช้สำนักงานกลุ่มในส่วนของนักสื่อสาร ความรู้ความสามารถก็จะแตกต่างกันออกไปบ้างคนก็ถนัดด้านการสื่อสารจดหมายข่าว บ้างคนก็ถ่ายรูปได้เก่งและทางกลุ่มเองก็ทำข้อมูลที่ในแต่ละศูนย์รายงานมาให้กับนักสื่อสารแรงงานและจากการที่ได้ไปฝึกอบรมนักสื่อสารแรงงานรุ่น 1 ก็ผลิตสื่อวีดีโอประวัติความเป็นมาของกลุ่มสระบุรีจากความพยามยามใช้ระยะเวลา 1 เดือนไม่นับรวมกำลังคน 
 
การเขียนบทบรรณาธิการที่ประชุมเสนอมอบหมายให้ ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ เขียนบทบรรณาธิการเดือนกรกฎาคมโดย ทางส่วนกลางจะช่วยดูแลช่วยให้คำปรึกษา และปรับร่วมกัน เนื้อหาบรรณาธิการ ติดตามนโยบายของพรรคการเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมือง การเลือกตั้งไตรภาคีติดตามความคืบหน้าของสหภาพแรงงาน เคเอฟซี ฟูรูกาวา ทีไอจี ฟูจิตสึ และแม็กซิส 
 
ที่ประชุมกำหนดประชุมสัญจรศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ณ.สำนักงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ซ.หมอศรี วันอาทิตย์ที 24 กรกฎาคม 2554
 
อรรถพล  พรมหา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน
 
**********************************