นายจ้าง KFC ยันไม่รับ 3 แกนนำ พร้อมร้องศาลถอนคำสั่งครส

นายจ้างยัมเรสเทอร์รองส์ฯ (KFC)ส่งเมล์ด่วน ยืนยันไม่รับกลับ 3 แกนนำ อ้างคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ยังไม่ถือเป็นที่สุด ยันเลิกจ้างเป็นธรรมแล้ว

เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2554 เวลา 22.39 น ฝ่ายนายจ้างได้ออกประกาศให้พนักงานทั่วประเทศของบริษัททราบว่า “ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ได้วินิจฉัยและสั่งให้ยัม รับบุคคลทั้งสามกลับเข้าทำงาน แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว แต่ในฐานะที่เป็นบริษัทซึ่งมีความรับผิดชอบ เราเคารพคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามเรายังมั่นใจว่า เรามิได้กระทำอันไม่เป็นธรรมในการเลิกจ้างแต่เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม กฏหมาย  เนื่องจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  ยังไม่ถือเป็นที่สุด และยังโต้แย้งได้เราจะเสนอคดีต่อศาลแรงงานเพื่อให้พิจารณาพิพากษายกเลิกคำวินิจฉัย ของคณะการรมการแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว” 

หลังจากเวลา 16.30 น. (วันเดียวกัน)  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส) ชุดใหญ่ได้ประชุมและวินิจฉัยกรณีการเลิกจ้างแกนนำลูกจ้าง KFC  3 คน  ข้อหาใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) หลังจากลูกจ้างยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม 2554 ว่าถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 121 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  ซึ่งนายจ้างอ้างเหตุว่าลูกจ้างทั้ง 3 คน ใช้จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ส่งข้อความให้พนักงานในบริษัทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและเลิกจ้างพนักงานอ้างว่ากระทำผิดระเบียบวินัยบริษัท

ผลการประชุมคณะกรรมการ ครส ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันให้นายจ้างบริษัท ยัมเรสเทอร์รองส์อินเตอร์เนชั่นเนล (KFC) รับพนักงานทั้ง 3 คน กลับเข้าทำงาน

โดยทั้งนี้ ฝ่ายนายจ้างได้ส่งทนายเข้าสังเกตการณ์ และรอทราบคำสั่งเช่นกัน 

นายชาลี  ลอยสูงประธานคระกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า  จากคำสั่งของครส.แสดงถึงความเป็นธรรมต่อลูกจ้าง ที่ได้มีการปฏิบัติการเพื่อร้องขอให้มีการพิจารณารับพนักงานทั้ง 3 คนกลับเข้าทำงาน การกระทำของพนักงานทั้ง 3 เป็นการทำเพื่อปกป้องสิทธิลูกจ้างเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใคร แต่การที่นายจ้างออกมาประกาศแถลงไม่รับพนักงานทั้ง 3 คนกลับโดยให้เหตุผลเพียงว่าขบวนการทางการของครส.ยังถือว่าไม่ถึงที่สุดนั้น  แสดงถึงความไม่เคารพต่อกฎหมายแรงงานไทย และยังคงมีแนวคิดที่จะไม่ยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัวเจรจาต่อรองของลูกจ้าง โดยการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับการจัดตั้งสหภาพที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้แรงงานอย่างเราก็ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ถึงแม้ว่านายจ้างจะใช้ทางศาลเข้ามาทำให้ความยุติธรรมนั้นยาวนานออกไปอีก ก็ยังหวังว่าความยุติธรรมนั้นยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนแรงงานไทยต่อไป 

นักสื่อสารแรงงาน  KFC  รายงาน