“นายจ้างออกกฎใหม่เขี้ยว ทำงานสาย5ครั้งออกทันที”

1

วันที่11 ตุลาคม 2556 บริษัทจี4เอส แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทยจำกัด)หลักสี่ กรุงเทพฯ ได้ออกประกาศเรื่องกฎระเบียบเวลาการปฏิบัติงาน โดยมีผลการบังคับใช้

วันที่1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยระเบียบใหม่นี้ ถ้าพนักงานคนใดสแกนนิ้วมือเข้างานสายเกิน 5 ครั้ง ในรอบปี จะต้องถูกให้ออกจากงานทันที
สายครั้งที่1 ตักเตือนวาจาครั้งที่ 1
สายครั้งที่ 2 ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่1
สายครั้งที่ 3 ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่2
สายครั้งที่ 4 ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่3
สายครั้งที่ 5 เลิกจ้าง

ซึ่งกฎระเบียบที่ทางบริษัทฯออกมานั้น สร้างความไม่พอใจให้กับพนักงาน และได้ยื่นข้อร้องเรียนถึงสหภาพแรงงานขนส่งทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 นายชาญเมธินทร์ โชติสวัสดิ์ ประธานสหภาพแรงงานขนส่งทรัพย์สิน ได้ทำหนังสือคัดค้าน และขอประชุมกับทางบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลจากการประชุมหารือ ฝ่ายนายจ้างตกลงที่จะยกเลิก ประกาศกฎระเบียบ เพื่อเป็นการยุติปัญหา

นักสื่อสารแรงงานรังสิต รายงาน