นายจ้างฟูจิตสึเลิกจ้างประธานสหภาพ อ้างใช้สื่อหมิ่นประมาท

ฟูจิตสึ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกคำสั่งให้นางสาวประภัสรา แปลกพงษ์ศิริ ประธานสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัลประเทศไทยให้หยุดงานชั่วคราว ด้วยบริษัทตรวจพบว่า นางสาวประภัสสรา แปลกพงษ์ศิริ ได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประพฤติตนขัดวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานฯมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 รวมถึงบกพร่องในหน้าที่ของกรรมการลูกจ้างซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนลูกจ้าง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพในกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และยังมีหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 มาตรา 50 (4) หาทางปรองดอง และระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ แต่กลับกระทำการที่มุ่งยุยงส่งเสริมให้แตกแยกความสามัคคี ทำให้เป็นผลเสียต่อการทำงาน และการบริหารงานบุคคล โดยถูกกล่าวหากระทำการดังต่อไปนี้

1. เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2557 ได้เป็นตัวการให้ลูกจ้างของบริษัทฯนำสำเนาเอกสารลายมือเขียนที่มีข้อความดูหมิ่น เหยียดหยามนามอาซึมะ (นายฟูจิโอะ อะซึมะ)รองประธานบริษัทฯและวิโรจน์ (นายวิโรจน์ ชุมสายใจ) ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประกอบ)ไปแจกจ่ายในโรงงานฝ่ายผลิต

2. ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2557 เฟสบุ๊คในนาม Fgtunion New (สหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัลประเทศไทย) ซึ่งลูกจ้างของบริษัทฯและบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ มีการโพสต์ข้อความกล่าวถึง นายช.ซึ่งอ่านแล้วให้เข้าใจว่าหมายถึง นายชัยวัฒน์ เชยชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โดยมีข้อความดูหมิ่นใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม อันประการจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

พฤติกรรม และการกระทำดังกล่าวข้างต้นของนางสาวประภัสรา ที่บริษัทได้มีการตรวจพบภายหลังเป็นการฝ่าฝืนกรณีร้ายแรงเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 119 เป็นความผิดประมวลกำหมายอาญา และความผิดวินัยกรณีร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 583 การกระทำประการอื่นอันอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแต่เนื่องจากลูกจ้างเป็นกรรมการลูกจ้าง บริษัทฯจึงขออนุญาตศาลแรงงานภาค 2 ลงโทษทางวินัยเลิกจ้าง

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงานบริษัทจึงเห็นสมควรให้หยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยให้มาลงเวลาทำงานเข้า-ออกในวันทำงานเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ณ ป้อมยามด้านหน้าประตู 2 เวลาทำงานปกตำ 08.00-17.00 น. โยบริษัทยินดีจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการพึงมี พึงไดทุกประการ และหากประสงค์ติต่อบริษัทด้วยกิจอันจำเป็น หรือลางานโปรดแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า

นายวัลลภ จั่นเพ็ชร เจ้าหน้าที่ประสานงานพิเศษสหภาพแรงงานฟูจิตสึฯกล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีการขออำนาจศาลเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานฯนั้น ทางสหภาพแรงงานฯมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อขอกลับเข้าทำงาน โดยใช้แนวทางแรงงานสัมพันธ์ขอเจรจากับนายจ้าง และคงต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มสหภาพแรงงานแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และคงต้องประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และผู้นำแรงงานทั้งหมดเพื่อขอให้ช่วยเหลือรวมถึงองค์กรแรงงานต่างประเทศด้วย เพื่อให้นายจ้างรับนางสาว ประภัสรา แปลกพงษ์ศิริ ประธานสหภาพแรงงานฯกลับเข้าทำงาน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับบริษัทเพื่อเข้าพูดอย่างไร ด้วยฉุกละหุกมากในการประกาศให้พักงาน ซึ่งคงต้องทำการสื่อสารและชี้แจงต่อคนงานทั้งที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและไม่ใช่สมาชิกเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยเร็วเพื่อไม่เกิดกระแสข่าวลือสร้างความสับสนภายในโรงงาน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน