นักสื่อสารแรงงานสระบุรีลงพื้นที่ ติวเข้ม!! ขยายสาขาข่าว

 

เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2554     นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรีนำโดยนายพรนารายณ์     ทุยยะค่าย เลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทสไทย ได้ลงพื้นที่เขตหินกองเพื่อประชุมหารือร่วมกับผู้นำแรงงานพื้นที่หินกอง พร้อมกับฝึกทักษะการเขียนข่าวในเขตพื้นที่    ซึ่งในปีที่ผ่านมาเขตพื้นที่หินกอง และหนองแค มีการละเมิดสิทธิแรงงาน  การประท้วงเรียกร้องสวัสดิการ ร่วมถึงความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เป็นจำนวนมาก   ซึ่งลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่มีสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ   ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนำเสนอข่าวสารต่างๆ ที่ลูกจ้างได้รับผลกระทบให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาในเขตพื้นที่ดังกล่าว     ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสหภาพแรงงานโรแยลเซรามิค  สระบุรีในการให้ใช้ที่ทำการสหภาพแรงงานเป็นที่ประชุมถ่ายทอดทักษะความรู้การเขียนข่าว

นายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย     กล่าวว่า ภาพรวมของนักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี ที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง   ส่วนวารสารนั้นได้ส่งไปแล้ว  8 เล่ม จาก 12 เล่ม   ส่วนข่าว VDO ทำไปแล้วหนึ่งเรื่อง

นางสาวนงนุช    ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี   กล่าวว่า    ปัญหาของการทำวารสารส่วนใหญ่มาจากทีมสื่อ ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนข่าวนั้น  ส่งข่าวล่าช้าทำให้เกิดปัญหาการทำวารสารล่าช้าตามไปด้วย  จึงอยากให้ทีมสื่อทุกคนส่งข่าวที่ได้รับมอบ

หมายให้ไม่เกินวันที่  20 ของทุกเดือน   เพื่อที่จะได้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปให้ทุกคนมีหน้าที่ดังนี้

คุณพรนารายณ์  ทุยยะค่าย  เขียนข่าว  2 เรื่องพร้อมกับคอลัมน์มุมกฎหมาย

คุณสวรรยา   ผดาวรรณ  เขียนข่าว  2 เรื่องพร้อมกับคอลัมน์รอบรั่วแก่งคอย และ ส่งข่าวให้voielebour.org

คุณนงนุช  ไกรศาสตร์   เขียนข่าว   2   เรื่องพร้อมกับเขียนบทบรรณาธิการและทำวารสาร

คุณณัฐกร  เอมชนานนท์ เขียนข่าว   1 เรื่องพร้อมคอลัมน์ความปลอดภัย

คุณพงษ์อมร  คงเจริญวุติ  เขียนข่าว    1 เรื่อง

คุณสมชาย  สายหยุด  เขียนข่าว    1 เรื่อง

คุณพิมพ์พิชชา   สุวรรณเพ็ญ  เขียนข่าว    1 เรื่องพร้อมคอลัมน์เก็บข่าวมาเล่า

นายสมชาย   สายหยุด กล่าวว่า    ถึงแม้ตนจะไม่เคยเขียนข่าวมาก่อน  วันนี้ได้เข้าร่วมฝึกทักษะการเขียนข่าวในระยะเวลาสั้นๆ  ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อจะได้สะท้อนปัญหาของพี่น้องในเขตพื้นที่ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ให้ได้มากที่สุด

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี  รายงาน