นักวิชาการ ถก เกษตรพันธสัญญา-สังคมวิทยาไม่พูด

เมื่อวันที่  8  กันยายน  2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการประชุม  Per-congrss  ภูมิภาค  การประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ  “ทรัพยากรแร่ธาตุ  และเกษตรในอีสาน  :  จินตนาการของภูมิภาคในแผนพัฒนาฉบับที่  11  ในการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งที่จะเสนอมุมมอง  หรือ  “ประเด็นภายใต้ประเด็นใหม่ที่  “สังคมวิทยายังไม่ได้พูด”  หรือยังไม่มีส่วนในการตั้งคำถาม  และช่วยทำความกระจ่าง  เพื่อนำเสนอประสบการณ์  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  และจัดการทรัพยากรในภาคอีสาน  โดยเน้นประเด็นเกษตรพันธสัญญา  เหมืองโปแตช และเหมืองแร่ทองคำในภาคอีสาน  เพื่อแสวงหามุมมอง  การวิเคราะห์การตั้งคำถามแบบใหม่  วิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว  และการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมการประชุมทางวิชาการในระดับชาติของสาขาสังคมวิทยาอีกต่อไป

จากนั้น  ดร.ไชยณรงค์  เศรษฐเชื้อ  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ยังพูดถึงประสบการณ์จากการทำวิจัยไทบ้านเกษตรพันธสัญญา  ว่า นายทุนได้สร้างระบบการขูดรีดอย่างซับซ้อน ทำลายทรัพยากรอย่างแยบยล  และรัฐเปรียบเหมือนโรงละคร เพราะนโยบายของรัฐเกิดมาจากการผลักดันหรือกำหนดโดยทุน  และรัฐเองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนั้น เช่นกัน 

ในส่วนแนวนโยบายเรื่องเกษตรจะมีลักษณะข้ามชาติมากขึ้น  เพราะจะมีการเปิดชายแดนให้เชื่อมต่อกันเพื่อนำผลผลิตกลับไทย หนึ่งในนักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า  ที่แขวงสะหวันเขต  บ้านเกิดของเขาเอง  ได้มีบริษัทโรงงานน้ำตาลยักษ์ใหญ่ของภาคอีสาน ได้สัมปทานพื้นที่ในการปลูกอ้อยไปมากแล้ว  ทางบริษัทได้ยกข้อมูลด้านที่ดีเพียงอย่างเดียวมาจูงใจเกษตรกรชาวลาวให้สนใจมาปลูกอ้อยมากขึ้น

สุดท้าย  รศ.ดร.บัวพันธ์  พรมหพักพิง  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวสรุปว่า  สังคมศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับประเด็นเกษตรพันธสัญญา  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีสิทธิที่จะได้ส่งเสียงในเวทีวิชาการที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้  เพราะถ้าประเด็นเหล่านี้ไม่ถูกนำเสนออาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต   

                                                                 นายโอภาส  สินธุโคตร  นักสื่อสื่่อสาร เกษตรกรพันธสัญญา รายงาน