นักข่าวพลเมือง : หลักประกันแห่งอนาคตของเด็กๆ

นักข่าวพลเมือง : หลักประกันแห่งอนาคตของเด็กๆ

สถานี Thai PBS ออกอาาศวันที่ 17 มกราคม 2556

เยาวชนเหล่านี้เลือกเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเด็กแห่งชาติ แทนการไปเที่ยวเล่นสนุกสนานหรือเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ พวกเขาอยากให้รัฐบาลเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก“กองทุนการออมแห่งชาติ” เป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 มีเป้าหมายเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบกองทุนสวัสดิการอื่นๆ ให้มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณอายุ ด้วยการเปิดให้สะสมเงินร่วมกับภาครัฐ  ตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

1หนึ่งฤทัย 2พรทิวา

นางสาว หนึ่งฤทัย  อินวันนา อายุ 21 ปี

“มีพรบ.ฉบับนี้มาตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันปี 2556 แล้ว ผ่านมาปีกว่าแล้วยังไม่มีการบังคับใช้”

นางสาวพรทิวา เสียงโต โรงเรียนราชประชาสมาสัย อายุ 15 ปี

“อยากให้รัฐสนับสนุนเรื่องการออม ให้ทำแบบโรงเรียนที่มีการส่งเสริมการออมที่จะออมเท่าไรก็ได้ ถ้าเราออมตั้งแต่อายุ 15-60 ปีก็จะมีเงินออมเยอะ”

11  2นักข่าวพลเมือง

ไม่มีใครรู้ว่า เด็กๆ เหล่านี้จะโตไปเป็นคนทำงานที่ไร้สวัสดิการเหมือนแรงงานนอกระบบราว 24 ล้านคนที่ประเทศไทยมีในปัจจุบันนี้หรือไม่  อย่างไรก็ดี พวกเขาเห็นว่าการออมตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในอนาคต  กฎหมายการออมแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปสามารถออมเงินโดยที่รัฐสมทบสนับสนุนด้วยนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

1ทิพวรรณ  1อนุภาพ

นางสาวทิพวรรณ อ้ายสุรินทร์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อายุ 18 ปี

“ผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ที่หนูเห็น ยังเห็นเขาทำงานอยู่ คิดว่าเงินเพียง 500 บาทคงไม่เพียงพอ และคิดว่านายกควรกดไลน์ พรบ.กองทุนการออมได้แล้ว”

นายอนุภาพ ถิตย์ประเดิษฐ สภานักเรียนไทย โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อายุ 17 ปี

“การออมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามีทุนเพื่อจะใช้ เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปหากเกิดวิกฤติอะไร เงินตรงนี้แหละที่เป็นเงินออมที่จะทำให้คนเราสามารถดำเนินต่อไปได้ เห็นจากหลายประเทศเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็สามารถอยู่ได้ เพราะเกิดจากการออม ประเทศไทยก็ควรจะเป็นเช่นนั้น”

นี่เสียงจากเด็กๆ ที่บอกว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติทันที เพื่อให้ก้าวแรกของความมั่นคงในชีวิตเริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็ก

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน