นักข่าวพลเมือง ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประกันสังคม

snapshot68 snapshot69

แม้ขณะนี้บ้านเมืองของเรายังอยู่ในบรรยากาศที่สิทธิเสรีภาพยังไม่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ แต่ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป ก็ทำให้เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน รวมกลุ่มกันไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคมของรัฐบาลที่ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งขอให้รับข้อเสนอของเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานไปร่วมพิจารณาด้วย

ทนงศักดิ์ ศรีคำไสย (แรงงานรถยนต์ ) “มาวันนี้ อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาประกันสังคม อยากให้เกิดผลที่เป็นธรรมต่อคนที่ใช้สิทธิประกันสังคม”

กนกวรรณ ด้วงเงิน (แรงงานนอกระบบ) “วันนี้มายื่นข้อเสนอเพื่อยับยั้งร่างประกันสังคมที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อเปิดเวทีรับฟังความเห็นสำหรับผู้รับผลประโยชน์ทั้งมาตรา 33, 39 และ 40”

ระบบประกันสังคมที่เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ปี 2536 มีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น ไม่ครอบคุลมคนทำงานทุกกลุ่มในสังคม สิทธิประโยชน์ก็ไม่เท่าเทียมกัน ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบจากผู้ประกันตน มีการใช้จ่ายเงินที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ มีการเมืองแทรกแซงหาประโยชน์ จึงมีข้อเสนอจากเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานเพื่อปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม คุ้มครองคนทำงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน มีการบริหารที่เป็นอิสระและโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย รวมทั้งให้ผู้ประกันตนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหาร

สุภัทรา นาคะผิว (สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) “พี่น้องเครือข่ายแรงงานมีการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนมีการเข้าชื่อกัน 10,000 ชื่อ ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว แต่มีการพิจารณาไม่รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนั้น.เมื่อมี สนช.ขึ้นมาก็ถือโอกาสหยิบเอาฉบับของกระทรวงแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ความจริงแล้วมันมีประเด็นที่เห็นไม่ตรงกันจึงควรชะลอไว้ก่อนเพื่อหาข้อยุติร่วมกันว่าจะเดินหน้าปฏิรูปประกันสังคมแบบใหน”

ระบบประกันสังคม เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้สังคมลดความเหลื่อมล้ำ การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายผู้ประกันตนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม ได้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ก็จะทำให้การปฏิรูปประกันสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เกิดขึ้นได้จริง

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

snapshot77 snapshot78

snapshot81 snapshot84