นักข่าวพลเมือง ตอน รู้สิทธิ สู้วิกฤติแรงงาน

จากวิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554 และส่งผลกระทบมายังทุกวันนี้ ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานนั้นมาจากการรู้ไม่เท่าทันถึงช่องว่างของกฎหมายที่ทำให้แรงงานไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองได้จริง ดังนั้นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น การทำให้พี่น้องแรงงานรู้ช่องทางการเข้าถึงสิทธิและกลไกการช่วยเหลือตามกระบวนการยุติธรรมไทย จึงเป็นแนวที่น่าจะได้ผลกว่าการปล่อยให้ชะตากรรมแรงงานฝากไว้ที่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยตระหนักดีว่า การทำให้แรงงานได้มีเวทีเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิแรงงานที่เป็นผลมาจากวิกฤติอุทกภัย เป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งขององค์กรที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อท้ายที่สุดแล้วพี่น้องแรงงานจะมีความรู้ความเข้าใจ เห็นช่องทางและกลไกการเข้าถึงความช่วยเหลือ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และขยายความรู้สู่แรงงานคนอื่นๆในระดับพื้นที่ได้
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำอาสาสมัครแรงงานด้านกฎหมายในพื้นที่ ในโครงการบรรเทาผลกระทบต่อแรงงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติอุทกภัย 2555 ( 15 ตุลาคม 2555 – 30 มีนาคม 2556 จึงเกิดขึ้น

แม้จะผ่านมาแล้วเกือบ 2 ปีนับจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 แต่ความเดือดร้อนของแรงงานที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิอันควรจะได้รับเนื่องจากไม่เข้าใจกฎหมายก็ยังมีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้วันนี้กลุ่มแกนนำแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ร่วมฝึกอบรมด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อนแรงงาน  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงาน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ข่าวค่ำไทยพีบีเอส