ทีมประกันสังคมก้าวหน้าคว้าที่นั่ง บอร์ดประกันสังคม 6 คน

สำนักงานประกันสังคม ประกาศผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อย่างไม่เป็นทางการ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะการเลือกตั้ง 6 คน เนื่องจากมีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากคุณสมบัตรไม่ครบ ส่วนคนที่ 7 ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายพนักงานข้าราชการไทย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ ภายหลังปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่มีสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว สร้างการรับรู้ ให้ผู้ประกันตนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ และขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ผู้แทนลูกจ้าง และจำนวนคะแนนของแต่ละคน

1. รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี       71,917 คะแนน

2. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน        69,403 คะแนน

3. นายชลิต รัษฐปานะ                 69,264 คะแนน

4. นายศิววงศ์ สุขทวี                    69,256 คะแนน

5. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์         68,133 คะแนน

6. นางลักษมี สุวรรณภักดี             67,113 คะแนน

7. นายปรารถนา โพธิ์ดี                15,080 คะแนน

ผู้แทนนายจ้าง และจำนวนคะแนนของแต่ละคน

1. ดร.มนตรี ฐิรโฆไท                  409 คะแนน

2. นางวิภาพรรณ  มาประเสริฐ      403 คะแนน

3. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง              368 คะแนน

4. นายสมพงศ์ นครศรี                 319 คะแนน

5. นายสุวิทย์ ศรีเพียร                   315 คะแนน

6. นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์           258 คะแนน

7. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล    252 คะแนน

ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้จัดหน่วยเลือกตั้งให้กับผู้ประกันตนทั่วประเทศได้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 934 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ประกันตนให้ความสนใจมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่ลงทะเบียนเลือกตั้งที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ไว้ทั้งหมด 958,819 คน แยกเป็นผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 854,414 คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน 228 คน และฝ่ายนายจ้าง ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,129 คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครฝ่ายนายจ้าง จำนวน 65 คน ทั้งนี้ นายจ้างมาใช้สิทธิ จำนวน 1,465 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ จำนวน 156,870 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (กดต.) จะรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการเลือกตั้งจะได้ประชุมเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เสนอชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต่อไป