ทำไมต้องมีสหภาพช่วยคนทำงานต่างประเทศ

โดย สุธาสินี แก้วเหล็กไหล

คนทุกคน ทุกกลุ่ม และทุกสาขาอาชีพต้องสามารถเข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 64 บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกันเป็น สมาคม/สหภาพ/สหพันธ์/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/องค์การเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน  หรือหมู่คณะอื่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

สหภาพแรงงานคือสถาบันหนึ่ง ที่ทำให้เราได้ศึกษา/เรียนรู้ในสิ่งที่สถาบันการศึกษา โรงเรียน/มหาวิทยาลัยไม่บรรจุเป็นตำราเรียนตำราสอนเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนงานและความรู้อื่นๆเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเครือข่ายอื่นๆ

การรวมตัวรวมพลังสหภาพแรงงาน คือการสร้างอาวุธสำคัญของคนงานซึ่งจะนำไปสู่การมีพลังอำนาจต่อรอง เจรจาต่อรองที่เรียกว่าการใช้ประชาธิปไตยในการแสดงออกของคนงาน ใช้เสียงคนส่วนใหญ่ในการดำเนินการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิอื่นๆพึงได้รับในฐานะคนทำงาน และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง

การมีสหภาพแรงงานกับไม่มีสหภาพแรงงาน จะทำให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดเจนการมีสหภาพแรงงานจะมีสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้น และมีสวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งมีความมั่นคงในการทำงานดีกว่า สภาพความเป็นอยู่ดีกว่า

เป็นเหตุผล สิ่งที่เราให้ความรู้ในการจัดตั้งกับคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้ยกเหตุผลทั้ง 4 ข้อให้คนงานและชุมชนเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นของสหภาพแรงงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายครั้งใช้ระยะเวลาร่วมกัน 3 – 4 เดือน พบเจอกันเดือนละ 2 ครั้ง จนทำให้กลุ่มคนงานและชุมชนตัดสินใจร่วมกันจะต้องมีสหภาพฯ  โดยใช้ชื่อ "สหภาพช่วยคนทำงานต่างประเทศ"  โดยมีนาย มงคล ไพเราะ เป็นประธาน

มีวัตถุประสงค์ คือ

1.ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ต้นทางจนถึงประเทศปลายทางและเมื่อเจอปัญหาแล้วกลับมาภูมิลำเนา

2.ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ

มีเป้าหมาย ดังนี้

1.ต้องการให้ชุมชนเข้าใจถึงสิทธิของคนหางาน

2.ต้องการลดปัญหาการถูกหลอกลวงของชุมชน

สถานที่ตั้งสหภาพช่วยคนทำงานต่างประเทศ อยูที่บ้านเลขที่ 251 หมู่ 2 บ้านหนองขาม ต. หนองไผ่ อ.หนองหาน จ. อุดรธานี 41130