ติวเข้มแรงงาน (ป่วย) เรื่องสิทธิเงินทดแทน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 น คณะทำงานโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนให้เข้าถึงสิทธิในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย ได้จัดสัมมนา-อบรมผู้ป่วยเนื่องจากการทำงานครั้งที่ 3 ที่สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการเข้าถึงสิทธิ โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ช่วยเหลือและจัดการแรงงาน ในการสัมมนา – อบรมคณะวิทยากร ได้ย้ำถึงการใช้สิทธิให้ถูกต้อง ระหว่างกองทุนประกันสังคม พศ.2533 กับกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2537 เพราะผลที่จะติดตามมาหากใช้สิทธิไม่ถูกต้องจะมีความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ทั้งสิทธิด้านการรักษาพยาบาล สิทธิด้านเงินชดเชย และสิทธิอื่น ๆ  เพราะโดยปกติกองทุนทั้ง  2 กองทุนมีที่มาของเงิน และวัตถุประสงค์แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุนประกันสังคม มาตรา 33 มาจากการสมทบ 3 ฝ่าย เป็นต้น ฯ แต่กองทุนเงินทดแทนมาจากนายจ้างฝ่ายเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน นายจ้างที่ไม่มีความรับผิดชอบจะพยายามไล่ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิประกันสังคม เพราะถ้าลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ในการประเมินจ่ายเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน จะเพิ่มมากขึ้น  จึงเป็นที่มาของการที่นายจ้างให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิประกันสังคมแทน ทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเสียสิทธิที่ควรมีและควรได้
 
ในการสัมมนา  ดังกล่าวได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งสรุปได้ว่าลูกจ้างยังไม่เข้าใจเรื่องการใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ความเข้าใจเรื่องแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) โดยเฉพาะเทคนิคการเขียนแบบแจ้งประสบอันตราย (กท.16) ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังมีผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอีกมาก
 
คณะทำงาน ฯ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันผู้เจ็บป่วยในการทำงาน หรือประสบอุบัติเหตุในการทำงานมีมากขึ้น  ส่วนหนึ่งถูกทำแท้งด้วยระบบอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Accidents to zero.) ที่นำเข้ามาใช้ในสถานประกอบการ แม้ด้านดีจะมีอยู่  แต่ก็มีด้านมืดก็แฝงอยู่ด้วย ถ้านายจ้างมีคุณธรรมและสามัญสำนึกที่ดี ลูกจ้างจะไม่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งความจริงนายจ้างประเภทนี้ในเมืองไทยหายากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร และการให้ความรู้กับลูกจ้างในเรื่องกองทุนเงินทดแทนในสถานประกอบการก็ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา
 
กมลวรรธน์   ดวงใจดี  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวย่านรังสิตฯปทุมธานี รายงาน