ติวเข้มผู้นำรุ่นใหม่ เปิดเรียนคอมพิวเตอร์

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  นครปฐม  เปิดสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับกรรมการ  และสมาชิกในกลุ่มสหภาพฯ  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2554  ณ.ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   นำทีมฝึกสอนโดย  นายมานพ  ฉุนชาติ   เลขานุการกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   เป็นผู้ริเริ่มความคิดในการเปิดเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น    เพื่อสร้างการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกรรมการ และสมาชิกในกลุ่มสหภาพฯ นำกลับใช้ในองค์กรและสามารถทันต่อสมัยของโลกยุคไอที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เช่น  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกในสหภาพฯ เป็นการเสริมกำลังคนในการทำงานให้กับองค์กร 

เข้ามาหนุนเสริมการทำงานของกลุ่ม  การเปิดสอนครั้งนี้กรรมการและสมาชิก รวมถึงนักสื่อสารแรงงานในกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความสนใจสมัครเรียน   16  คน  แบ่งเปิดสอนเป็น  2  รุ่น  รุ่นที่  1  จำนวน  8  คน  โดยคนรุ่นใหม่ที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะเข้ามาช่วยทำงานให้กับองค์กรแรงงานที่ตนสังกัดอยู่

พรทิพย์  ยันตะพันธ์    นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่