น้ำตาลวังขนายถกผลกระทบเกษตรกรพันธสัญญา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญาได้จัดโครงการสัมมนานโยบายอ้อยและน้ำตาลกับผลกระทบต่อเกษตรกรภาคอีสาน ที่สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์นโยบายอ้อยและน้ำตาล ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร อีกทั้งระดมแนวทางการทำงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยภายใต้สถานการณ์ทางนโยบายที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายอ้อยและน้ำตาลที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

นายทวีป ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาอ้อย โรงงานน้ำตาลวังขนาย ได้กล่าวว่า ประเทศไทยผลิตอ้อยได้ 97 ล้านตัน ผลิตเป็นน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคได้ปริมาณ 10 ล้านตัน บริโภคภายในประเทศ 2.4 ล้านตัน ส่งออกต่างประเทศ 0.8 ล้านตัน โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลที่เป็นตัวแทนจากชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และข้าราชการ จะหักเงิน 5 บาท/กิโลกรัม เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกำหนดราคาการรับซื้ออ้อยในแต่ล่ะช่วงปี

นายอุบล อยู่หว้า กล่าวว่านายกสมาคมชาวไร่อ้อยแต่ล่ะจังหวัดเป็นตัวแทนผลประโยชน์ตามกฎหมายในทุกคณะการของชาวไร่อ้อยเป็นตัวแสดงหลักสำคัญไม่ได้เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจริง  บางรายเป็นเจ้าของบริษัทตัวแทนขายรถแทรกเตอร์ บางรายเป็นอดีตวิศวกรของโรงงานน้ำตาล ด้วยเหตุนี้ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ที่แท้จริงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยพันธสัญญาได้ถกประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นระบบโควตา การขนถ่ายผลผลิต พันธุ์อ้อย การใช้สารเคมี รวมทั้งการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์ เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

โอภาส สินธุโคตร นักสื่อสารเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน